Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 54
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
Liên kết:

The influences of alginate concentration, types of co-polymer and their concentrations on the mean diameter, yield, microencapsulation efficiency, leakage and storage stabilities of encapsulated protease and lipolase beads were studied. A solution of protease from Aspergillus oryzae and lipolase from Thermomyces lanuginosus were encapsulated in calcium alginate/chitosan beads (CACB), calcium alginate/xanthan gum beads (CAXB), and calcium alginate/maltodextrin beads (CAMB) using the inotropic gelation and extrusion methods. The mean diameter, yield and microencapsulation efficiency of protease and lipolase encapsulated were increased and leakage was decreased while storage stability was no significant difference when alginate concentration increases from 1.5 to 2.0% and polymer concentration increases from 0.2 to 0.4%. In addition, protease encapsulated in CACB with 2.0% alginate and 0.2% chitosan provided the highest yield and microencapsulation efficiency, which were 81.66% and 77.20%, respectively; the mean diameter of protease-CACB was 1.85 mm with the leakage was as low as 8.13%; and the protease-CACB activity remained 75.6% after storage at 4oC for 10 weeks. Lipolase encapsulated in CAXB with 2.0% alginate and 0.4% xanthan gum provided the highest yield and microencapsulation efficiency, which were 42.45% and 43.86%, respectively; and the mean diameter of lipolase-CAXB was 1.81 mm with the leakage was as low as 6.24%. Furthermore, the lipolase-CAXB activity was 77.94% after storage at 4oC for 10 weeks.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 160-167
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 42-48
Tải về
03 (2019) Trang: 214-224
Tạp chí: International Journal of Food Science and Agriculture
(2015) Trang: 224
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 225
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
4 (2014) Trang: 79
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...