Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2014) Trang: 79
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
Liên kết:

The study was conducted to determine effects of protein and lipid in diets on fish growth and quality of clown knifefish (Chitala chitala) 400g initial weight. The experiment set up with 12 dietary treatments : four dietary protein levels (25%, 30%, 35% and 40%). The results showed that fish fed with 35% dietary protein and 9% dietary lipid level reached highest weight gain (70.30 g) and daily weight gain (1.38 g/day). The carcass composition of fish was affected by protein and lipid content in the diets. The protein content had a slightly increase when protein content in the diets increase from 25% to 40%. Fat content in fish was obtained high at low protein level and 12% lipid treatments. The study did not found statistical differences about the ash and moisture content in fish among dietary treatments. Fish fed with 35% protein and 9% lipid obtained good texture in hardness and chewiness.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 160-167
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 42-48
Tải về
03 (2019) Trang: 214-224
Tạp chí: International Journal of Food Science and Agriculture
(2015) Trang: 224
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 225
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 54
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...