Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 239-244
Tải về

abstract

Through the result of survey about plants and decorative bonsais in Cao Lanh city, Dong Thap province, it is confirmed 292 species, 205 genera, 83 families of two phyla Magnoliophyta and Pinophyta. The largest phyla is the Magnoliophyta which comprises with 282 species about 96.6% of all species. The families which have the most species are: Cactaceae (7 species), Asteraceae (9 species), Dracaenaceae (9 species), Apocynaceae (13 species), Araceae (14 species), Orchidaceae (14 species), Euphorbiaceae (15 species), Moraceae (15 species), Fabaceae (18 species), Arecaceae (20 species).

Keywords: The taxon, species, genera, families, utilijatinvaluc

Title: Initial survey about the situation of plants and decorative bonsais in Cao Lanh city, Dong Thap province

Tóm tắt

Kết quả điều tra bước đầu, cây xanh bóng mát, cây cảnh trang trí Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã xác định được 292 loài, 205 chi, 83 họ của 2 ngành thực vật bậc cao (ngành Magnoliophyta và Pinophyta). Trong đó ngành Magnoliophyta chiếm ưu thế với 282 loài (chiếm 96.6%) tổng số loài. Các họ có nhiều loài nhất là: Cactaceae (7 loài), Asteraceae (9 loài), Dracaenaceae (9 loài), Apocynaceae (13 loài), Araceae (14 loài), Orchidaceae (14 loài), Euphorbiaceae (15 loài), Moraceae (15 loài), Fabaceae (18 loài), Arecaceae (20 loài).

Từ khóa: đa dạng taxon, loài, chi, họ, giá trị sử dụng

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...