Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 253-262
Tải về

Abstract

A study was conducted to evaluate the effects of dietary supplements of either groundnut oil or tra fish (Pangasius hypophthalmus) oil at levels of 1 and 3% on performance, egg quality and fat components of one hundred and twenty 40-48 weeks old Isa Brown laying hens, which were assigned into four treatments according to a completely randomized design with 10 replicates (three hens per cage). The treatments were groundnut oil (NTDP1% and NTDP3%) and tra fish oil (NTMC1% và NTMC3%). Egg production, daily feed intake or intake per egg of laying hens were not affected by dietary treatments (p>0.05), while yolk index, albumen index were improved in the diets supplemented with tra fish oil (p<0.05). The hens fed groundnut oil diets produced significantly lower cholesterol contents (125.8-179.6 mg/egg) as compared to those of tra fish oil (234.8 and 254.2 mg/egg; p<0.01). Triglycerides, HDL-C and LDL-C were not influenced by dietary treatments, but the LDL-C contents were somewhat lower in the diets supplemented with groundnut oil.

These data suggest that supplementation of grounut oil in layer diets could potentially reduce cholesterol and LDL-C contents in egg and tra fish oil is the way to improve egg quality of laying hens keeping in open cage.

Keywords: egg quality, egg production, cholesterol, HDL-C, LDL-C, groundnut oil, Tra fish oil, triglycerides

Title: Effects of dietary supplements of groundnut and tra fish oil on performance, egg quality and fat components of Isa Brown laying hens under opened cage condition

TóM TắT

Thí nghiệm (TN) được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng các mức độ bổ sung dầu phọng và mỡ cá tra lên năng suất, chất lượng và hàm lượng cholesterol HDL-C và LDL-C trong trứng của 120 gà Isa Brown từ 40-48 tuần tuổi, với 4 nghiệm thức (NT) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, lặp lại 10 lần với 3 gà mái/ô. Các NT bổ sung lần lượt là 1 và 3% dầu phộng (NTDP1% và NTDP3%) và mỡ cá tra (NTMC1% và NTMC3%). Loại và mức độ bổ sung chất béo không ảnh hưởng tỉ lệ đẻ và tiêu tốn thức ăn/ngày hay quả trứng (p>0,05). Bổ sung mỡ cá tra và dầu phọng vào khẩu phần đã có ảnh hưởng khác biệt lên chỉ số lòng đỏ, chỉ số lòng trắng và tỷ lệ lòng trắng (p<0,05). Gà nuôi NT bổ sung dầu phọng 1 và 3% sản xuất quả trứng có hàm lượng cholesterol (125,8-179,6 mg/trứng) thấp hơn so với các NT bổ sung mỡ cá (234,8 và 254,2 mg/trứng) rất có ý nghĩa (p<0,01). Mặc dù không có sự khác biệt về hàm lượng triglycerides, HDL-C và LDL-C nhưng hàm lượng LDL-C trong NT bổ sung dầu phọng có khuynh hướng thấp hơn so với các NT bổ sung mỡ cá tra. Như vậy bổ sung mỡ dầu phọng là biện pháp làm giảm cholesterol và giảm LDL-C trong trứng, trong khi mỡ cá tra làm cải thiện chất lượng trứng đối với gà nuôi trong hệ thống chuồng hở.

Từ khóa: chất lượng trứng, cholesterol, dầu phọng, HDL-C, LDL-C, mỡ cá tra, tỉ lệ đẻ, triglycerid

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...