Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 263-271
Tải về

ABSTRACT

The research to evaluate the resistance to BPH of 100 kinds of rice varieties collected in Can Tho City was studied and to apply marker in analysing DNA in order to identify the anti-BPH genes. BPH resistance of rice varieties was tested by using standard seedbox screening based on scales of IRRI (IRRI, 1996). For a total of 102 rice varieties including TN1, the standard susceptible variety, and PTB33, the standard resistant variety. The result showed that 8 moderate resistant varieties (scale 3), 43 moderate susceptible varieties (scale 5), 39 susceptible varieties (scale 7) and 10 very susceptible varieties (scale 9). The results recorded the amplification of molecular markers RG457FL/RL linked to the resistant gene Bph-10 was generated to distinguish resistance and susceptibility of 43 rice germplasm accessions obtained from the srceening including TN1 and PTB33, these products could be digested with HinfI to reveal polymorphism. The final results identified 4 varieties with resistant heterozygote, 7 varieties with resistant homozygote (including PTB33), and the last 34 varieties without resistant genes. Therefor the screening and DNA analysis determined 10 varieties resistant to BHP equivalent Bph-10 gene.

Keywords: Brown planthopper (BPH), Bph-10, resistant variety, heterozygote, homozygote

Title: Screening for the resistance to brown planthopper of cultivars rice in Can Tho city and DNA analysis

TóM TắT

Nghiên cứu đánh giá tính kháng rầy nâu của 100 giống lúa ở Thành phố Cần Thơ và ứng dụng marker phân tử trong phân tích DNA để xác định gen kháng rầy nâu. Các giống lúa lọc ra từ Ngân hàng gen cây lúa của Viện Nghiên cứu & Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long được thử nghiệm cùng với giống chuẩn nhiễm TN1 và giống chuẩn kháng PTB33 tiến hành đánh giá tính chống chịu rầy nâu trong nhà lưới bằng phương pháp hộp mạ của IRRI có cải tiến, theo thang điểm 9 cấp (IRRI, 2002). Kết quả xác định 8 giống hơi kháng (cấp 3), 43 giống hơi nhiễm (cấp 5), 39 giống nhiễm (cấp 7) và 10 giống rất nhiễm (cấp 9). Từ kết quả thanh lọc trong nhà lưới chọn 43 giống lúa để kiểm tra sự hiện diện gen kháng rầy nâu bằng cặp mồi (primer) RG457FL/RL liên kết chặt chẽ với gen Bph-10 (theo công bố của IRRI), sản phẩm PCR, sau đó, được cắt bằng enzyme cắt giới hạn HinfI để tìm ra sự đa hình về kiểu gen của các giống lúa thực nghiệm. Kết quả cuối cùng cho thấy, có 4 giống mang kiểu gen dị hợp tử kháng, 7 giống đồng hợp tử (gồm cả giống đối chứng PTB33), 34 giống còn lại không mang gen kháng. Như vậy, qua kết quả thanh lọc hộp mạ và marker phân tử đã xác định được 10 giống mang gen kháng rầy nâu    Bph-10.

Từ khóa: Rầy nâu, Bph-10, giống kháng, đồng hợp tử, dị hợp tử 

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...