Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 24-31
Tải về

Abstract

Experiments were conducted to evaluate effects of calcium and bat manure supplements into nutrient medium of tomato hydroponic. Experiments were designed as randomized complete with 10 replications. Hydroponic nutrient formular was according toBentonJone (1999). Calcium used in experiments was calcium nitrate and added at flowering and fruiting stages. 20 g of Bat manure added into 5 kg growing substrate plastic bag at the beginning of planting. Growing substrate were coconut husk powders and fibres containing in 5 kg plastic bag. Each bag was planted two seedlings. Results showed that calcium supplement was not efficient as compared with original nutrient formular. But Bat manure supplement was very efficient. It improved yield and quality of tomato    

Keywords: Tomato Savior, calcium nitrate, bat manure, hydroponic, substrate

Title: Effects of calcium and bat manure supplements into nutrient medium of tomato hydroponic (Lycopersicon  esculentum)

Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung calcium và phân dơi vào môi trường dinh dưỡng thủy canh cà chua Savior. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 10 lần lặp lại. Thành phần công thức dinh dưỡng thủy canh theoBenton(1999). Sự bổ sung calcium dưới dạng calcium nitrate ở mức thêm 50% của công thức chuẩn ở giai đoạn ra hoa và tạo trái. Phân dơi được cho vào bao giá thể 5 kg với lượng 20 g/bao trước khi trồng cây. Giá thể trồng cây là mụn xơ dừa được cho vào bao plastic, mỗi bao 5 kg và trồng 2 cây. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng, sự bổ sung calcium ở giai đoạn ra hoa tạo trái không có hiệu quả rõ rệt so với dinh dưỡng nguyên thủy. Sự bổ sung thêm phân dơi vào thành phần dinh dưỡng của thủy canh giúp cải thiện thành phần năng suất và năng suất cà chua giống Savior.        

Từ khóa: Cà chua Savior, calcium nitrate, phân dơi, thủy canh 

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 128-135
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 245-252
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...