Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 245-252
Tải về

AbstracT

Experiments were conducted to determine effects of four substrates from coconut dusk on growth, yield and quality of hydroponic tomato (Lycopersicon esculentum) Savior. Experiments were designed as randomized complete with 10 replications. Treatments included four substrates deriving from coconut dust such as (1) fibres, (2) powder, (3) pressed powder and (4) fibres and pressed powder and fibres contained in plastic bag (slab). Tomato cultivar named Savior. Nutrient for tomato hydroponic was according toBentonJones (1999). Tomato hydroponic was applied by drip irrigation. Results showed that among four substrates tested, pressed coconut husk powder and fibres contained in plastic bag (slab) showed more efficiency than other substrates. Although its price was more higher.

Keywords: tomato savior, coconut dust substrates, hydroponic

Title: Effects of four substrates from coconut dust on growth, yield and quality of hydroponic tomato (Lycopersicon  esculentum) Savior

Tóm tắT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích xác định hiệu quả của bốn loại giá thể có nguồn gốc từ xơ dừa trên sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất giống cà chua Savior thủy canh. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 10 lần lặp lại, mỗi lần lặp lai 1 cây. Các nghiệm thức bao gồm bốn loại giá thể là (1) chỉ xơ dừa, (2) mụn xơ dừa, (3) xơ dừa nén và (4) xơ dừa nén vô bao plastic (slab). Giống cà chua được thí nghiệm là giống Savior. Môi trường dinh dưỡng được sử dụng trong nghiên cứu này là môi trường theo Benton (1999). Phương pháp thủy canh theo cách nhỏ giọt. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng bốn loại giá thể có nguồn gốc từ sản phẩm phụ của vỏ dừa thích hợp cho thủy canh cây cà chua giống Savior. Trong đó xơ dừa nén trong bao plastic (slab) là có hiệu quả hơn các giá thể khác, mặc dù có giá thành cao hơn các giá thể     còn lại.

Từ khóa: cà chua Savior, giá thể, xơ dừa, thủy canh

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 128-135
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 24-31
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...