Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 1-7
Tải về

ABSTRACT

In Exp1 consisting of 36 male rabbits at 12 weeks of age was arranged in 2*3 factorial design of two factors and three replications. The first factor was kinds of vegetables: water spinach (RM) and sweet potato vine (RL), the second one was fiber source supplement: Hymenache acutigluma (HA), Wedelia trilobata (WT) and none. Exp 2 was designed as similar as the Exp1 with the first factor was diet (only sweet potato vine (RL) and sweet potato vine plus para grass (RL+CLT) with rate of 1:1), the second one was the levels of DM feed offered (8, 9 and 10% of live weight). It was concluded that the ceacal fermentation of rabbits could be increased by increasing protein supplied but not for the fiber, while it was not affected by different feed levels offerred. Using water spinach or sweet potato vine as main feed will be good for growing rabbit.

Keywords: water spinach, sweet potato vine, VFAs, nutrient digestibility, cecal fermentation

Title: A study of cecal fermentation, nutrient digestibility and nitrogen retention of crossbred rabbit

TóM TắT

ở thí nghiệm (TN) I gồm 36 thỏ đực12 tuần tuổi được bố trí theo kiểu thừa số hai nhân tố. Trong đó nhân tố thứ nhất là loại rau: rau muống (RM) và rau kang (RL), nhân tố thứ hai là sự bổ sung nguồn xơ: không bổ sung, bổ sung Hymenache acutigluma (HA), Wedelia trilobata (WT). TN 2 được bố trí tương tự thí nghiệm 1 với nhân tố thứ nhất là khẩu phần (khẩu phần 1: chỉ có rau lang (RL) và khẩu phần 2: rau lang và cỏ lông tây với tỉ lệ 1:1 (RL+CLT)) và nhân tố thứ hai là mức độ thức ăn (DM) cung cấp cho thỏ (8, 9, 10% trọng lượng cơ thể). Chúng tôi có kết luận là sự len men manh tràng tăng lên theo sự gia tăng sự cung cấp protein và ảnh hưởng chưa rõ bởi nguồn thức ăn xơ. Việc sử dụng khẩu phần cơ bản là rau muống và rau lang thì tốt cho thỏ lai tăng trưởng.

Từ khóa: rau muống, rau lang, acid béo bay hơi, tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất, sự lên men ở manh tràng

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...