Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 98-106
Tải về

Abstract

Polianthes tuberosa is a commercially valuable flower crop in the Mekong Delta of Vietnam that is propagated by the harvesting and planting of bulbs. The cultivation of P. tuberosa is infected by Aphelenchoides besseyi nematode infection that damages a high proportion of the plants and persists within the bulbs. Here we report on the comparison of hot water and pesticide treatments as control methods to protect P. tuberosa from A. besseyi damage, and conclude that the hot water treatment is the most efficacious method.

Keywords: Aphelenchoides besseyi, host-parasitic relationship, hot water treatment, Mekong Delta, Polianthes tuberosa, survival, Vietnam, yield loss

Title: Efficacy of hot water treatment to prevent Aphelenchoides besseyi damage to Polianthes tuberosa crops in the Mekong Delta of Vietnam

TóM TắT

Huệ trắng (Polianthes tuberosa) là một loại cây hoa được trồng từ củ, có giá trị kinh tế cao của nhiều vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, cây huệ thường bị nhiễm bệnh chai bông do Aphelenchoides besseyi gây ra, loài tuyến trùng này lưu tồn trong củ và có thể gây thất thu năng suất trầm trọng cho cây huệ. Bài báo này trình bày các nghiên cứu so sánh hiệu quả của nước nóng và các hóa chất bảo vệ thực vật trong việc xử lý củ để phòng trừ bệnh chai bông trên cây huệ. Kết quả cho thấy biện pháp xử lý củ với nước nóng có hiệu quả cao nhất.

Từ khóa: Aphelenchoides besseyi, cây huệ trắng, đồng bằng sông Cửu Long, nước nóng, Polianthes tuberosa, sự lưu tồn, thất thu năng suất, tương quan ký sinh - ký chủ, xử lý củ, Việt Nam

Các bài báo khác
Số 13 (2010) Trang: 221-229
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 280-290
Số 14 (2010) Trang: 66-75
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 95-101
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...