Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 280-290

ABSTRACT

The research (2004 - 2008) regarding the potential use of Chelisoches variegatus (Burr, 1917) and C. morio (Fabricius, 1775) (local natural enemies) as a biological agent to control coconut leaf beetle Brontispa longissima through researching on the biological aspects (life cycle, reproduction, longevity, surviving, predation capacity, and capacity to damage crops) and the earwig mass-rearing process showed that: with the life cycle not so long life cycle (72.3 ± 1.4 days) days C. variegatus, 80.8 ± 2.4 days for C. morio), high reproduction (average: 243 eggs for C. variegatus and 144.5 eggs for C. morio), longevity of the earwig adults of more than 7 months, and with an efficient, productive, and low price mass-rearing, these two earwigs can be used efficiently to control not only B. longissima but also other insects pest such as Nilaparvata lugens, Spodoptera litura, Aphids, Lamprosema indica, Pseudococcus sp., termites,?During the years of 2007 - 2008, the earwig mass-rearing technique have been introduced to many Plant Protection Departments? staff members through whom, the technique have recently been transferred to the coconut farmers in Vietnam.

Keywords: Chelisoches variegatus, Chelisoches morio, coconut leaf beetle, earwig, predation, mass-rearing

Title: Mass rearing of Chelisoches spp. (Dermaptera: Chelisochidae) for controlling coconut leaf beetle Brontispa longissima (Gestro)

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu (2004-2008) về tiềm năng sử dụng hai loài thiên địch nội địa Chelisoches variegatius (Burr, 1917) và C. morio (Fabricius, 1775) trong phòng trừ sinh học bọ cánh cứng hại dừa (BCCHD) Brontispa longissima (Gestro) qua các nghiên cứu về đặc điểm sinh học (chu kỳ sinh trưởng, khả năng sinh sản, tuổi thọ, sống sót, khả năng ăn mồi) và qui trình nuôi nhân với khối lượng lớn, ghi nhận: với chu kỳ sinh trưởng không dài (72,3 ± 1,4 ngày đối với C. variegatus và 80,8 ± 2,4 ngày đối với C. morio), khả năng sinh sản cao (C. variegatus: 243 trứng/con cái và C. morio:                        144,5 trứng/con cái), tuổi thọ dài (trên 7 tháng), qui trình nuôi nhân đơn giản, rẽ tiền, cho thấy có thể sử dụng rất tốt hai loài bọ đuôi kìm này không những để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa mà cả nhiều loài côn trùng khác như rầy nâu Nilaparvata lugens, sâu ăn tạp Spodoptera litura, sâu xếp lá Lamprosema indicata, rệp sáp Pseudococcus sp., mối, rầy mềm,? Qui trình nuôi nhân với số lượng bọ đuôi kìm (BĐK) đã được chuyển giao cho cán bộ bảo vệ thực vật và khuyến nông tại Việt Nam trong 2 năm 2007 - 2008, và mới đây kỹ thuật nuôi nhân này cũng đã được chuyển giao cho nhiều nông dân trồng dừa tại Việt Nam.

Từ khoá: ăn mồi, BCCHD, BĐK, Chelisoches variegatus, Chelisoches morio

Các bài báo khác
Số 13 (2010) Trang: 221-229
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 66-75
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 95-101
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 98-106
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...