Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 155-164
Tải về

ABSTRACT

Experiments on ?Effect of some technical methods on grain discoloration disease, grain yield and rice milling? were carried out in wet season in 2005 (Early Summer and Main Summer crop) to find out the effect of certified seed, seed treatment and some chemicals to discolored grains, grain yield and rice milling recovery. These experiments implemented on varieties OM3536 and Jasmine85; seed rate was 100 kg/ha. Results showed that certified seed was non infected on discolored grain as paddy rice seed but certified seed was less infected brown spot leaf disease caused by Bipolaris oryzae. Seed treating by a 15% brine solution induced filled grain and 1,000- grain weight. Seed treatment did not effect on grain discoloration. Tilt super 300EC, Cuproxat 325SC and Starner 20WP did not effect on grain yield, and rice milling recovery, only Tilt super 300EC reduced severity of discolored glumes. Discolored grain did not influence on grain yield but it had effect on decreasing head rice and increasing chalkiness.

Keyword: discoloration, seed treating, grain yield, rice milling

Title: Effect of some technical methods on grain discoloration disease, grain yield and rice milling

TóM TắT

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến bệnh lem hạt, năng suất và chất lượng gạo khi xay xát được thực hiện trong mùa mưa năm 2005 (vụ hè thu sớm và hè thu chính vụ) nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của giống xác nhận, việc xử lý hạt giống và một số hóa chất đến bệnh lem lép hạt, năng suất và chất lượng gạo khi xay xát. Thí nghiệm được thực hiện trên giống OM3536 và Jasmine85, mật độ sạ là 100kg/ha. Kết quả cho thấy giống xác nhận cũng bị nhiễm bệnh lem hạt như giống lương thực, nhưng giống xác nhận bị bệnh đốm nâu ít hơn. Xử lý hạt bằng nước muối 15% gia tăng tỉ lệ hạt chắc và trọng lượng 1000 hạt. Xử lý hạt bằng thuốc thì không ảnh hưởng đến bệnh lem lép hạt. Tilt super 300EC, Cuproxat 325SC và Starner 20WP không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng gạo khi xay xát. Phun Tilt super 300EC làm giảm bệnh lem lép hạt. Bệnh lem lép hạt không ảnh hưởng đến trọng lượng hạt nhưng làm giảm gạo nguyên và tăng bạc bụng.  

Từ khóa: lem lép, xử lý hạt, năng suất hạt, sự xay xát của lúa gạo

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...