Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 33-40
Tải về

ABSTRACT

Pesticide uses for rice increased greatly in the Mekongdelta. Although spraying pesticides is one of common ways to protect rice from insects, it also causes negative effects. Climbing perch (Anabas testudineus) is often found on ricefields; therefore, fish could not avoid of exposure to pesticides. Dissolved oxygen (DO) and water temperature (WT) on ricefields are highly fluctuated. Three levels of WT (20, 25 & 30oC) and two levels of DO (<2 & >5mg/L) were conducted in laboratory to assess effects of diazinon on brain and muscle cholinesterase activity of the perch. Results indicate that WT, DO and interaction between WT and DO did not affect on brain and muscle ChE in the control fish. Increasing WT leaded to more ChE inhibition in diazinon treatment; DO and interaction between DO and WT did not affect on ChE inhibition by diazinon. The study suggests that the species is more risk of ChE inhibition in the high temperature.

Keywords: Diazinon, Cholinesterase, Anabas testudineus, Temperature, Dissolved oxygen

Title: Effects of insecticide diazinon on activity of enzyme cholinesterase in Climbing perch (Anabas testudineus): Effects of temperature and dissolved oxygen

TóM TắT

Phun thuốc sâu trong cho lúa gia tăng đáng kể ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dù phun thuốc là biện pháp tốt để bảo vệ lúa nhưng nó cũng gây hại cho môi trường. Cá rô đồng (Anabas testudineus) thường xuất hiện trên ruộng nên khó tránh khỏi tiếp xúc với thuốc sâu. Oxy hòa tan (DO) và nhiệt độ nước (WT) ở ruộng dao động lớn trong ngày và tuổi lúa. Ba mức WT (20, 25 và 30oC) và hai mức DO (<2 và >5mg/L) được bố trí theo khối hoàn toàn ngẩu nhiên trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu ảnh hưởng của nó đến cholinesterase (ChE) trong não và thịt cá khi tiếp xúc với diazinon. Kết quả cho thấy WT và DO không ảnh hưởng đến ChE trong não và thịt cá ở đối chứng. Khi có diazinon, WT làm tăng ức chế ChE trong não và thịt. DO và tương tác giữa DO và WT không ảnh hưởng đến độc tính của diazinon đến cá. Kết quả cho thấy cá rô có nhiều rủi ro ChE  bị ức chế khi phun thuốc ở nhiệt độ cao.   

Từ khóa: Diazinon, nhiệt độ, oxy

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...