Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 15-21
Tải về

ABSTRACT

Luteolin?7,4??dimethyl ether (C17H14O6); apigenin?5?methyl ether (C16H12O5) and ??sitosterol-3-O-?-glucopyranoside (C35H60O6) were isolated from ethyl acetate extracts of Areca catechu L. root.  Structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods: MS, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC, COSY and HMBC.

Keywords: Areca catechu L., components, luteolin?7,4??dimethyl ether, apigenin?5?methyl ether, ?-sitosterol-3-O-?-glucopyranoside, root

Title: Study on the chemical components of Areca catechu L. root

TóM TắT

Luteolin?7,4??dimethyl ether (C17H14O6), apigenin?5?methyl ether (C16H12O5) và ??sitosterol-3-O-?-glucopyranoside (C35H60O6) được cô lập từ cao ethyl acetate của rễ Cau.  Cấu trúc hóa học các chất này đã được xác định bằng các loại phổ MS, 1H?NMR, 13C?NMR, HSQC, COSY và HMBC.

Từ khóa: Areca catechu L., luteolin?7,4??dimethyl ether, apigenin?5?methyl ether, ??sitosterol-3-O-?-glucopyranoside

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...