Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 103-109
Tải về

ABSTRACT

The brown plant hopper (BPH) outbreaks in large-scale area mainly due to farmers growing the same varieties for longtime and in large areas. Therefore, if we can manage the application of rice varieties, its? extent, and development periods, we can prevent and trait the pest and disease on rice efficiently. For this purpose, a GIStool and rice production database were developed by using Visual Studio.NET2008 language, the open source library SharpMap and the SQL Server 2008 geodatabase. This system has been tested with rice information of Dong Thap province. The simple regression analysis was performed to evaluate relationships between the areas cultivated by theBHP resistance varieties and the areas infected byBHP, and negative correlation was found, (R = -0.86). This regression equation was served to delineated the map ofBHP-infected areas in Dong Thap province in the winter-spring 2008-2009. The predicting results were explaining most of the real BHP-infected area of the province.

Keywords:GIS, Prediction, Brown plant hopper

Title: Application ofGISin predicting medium term of rice infected by Brown plant hopper ? A Case study in Dong thap province

TóM TắT

Dịch rầy nâu bộc phát trên diện rộng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long được xác định phần lớn do người dân canh tác liên tục các giống lúa nhiễm rầy trên diện tích lớn. Do vậy, nếu giám sát được diện tích canh tác, giống lúa sử dụng cũng như các giai đoạn phát triển của cây lúa sẽ là cơ sở để áp dụng các biện pháp phòng trừ rầy nâu hiệu quả. Với yêu cầu đó và khả năng củaGIS, đã hỗ trợ quản lý dữ liệu canh tác lúa, hệ thống được phát triển trên nền ngôn ngữ lập trình Visual Studio.NET2008, thư viện bản đồ mã nguồn mở SharpMap và cơ sở dữ liệu không gian SQL Server 2008. Hệ thống đã được thực hiện và kiểm chứng với dữ liệu canh tác được thu thập tại tỉnh Đồng Tháp. Đã tìm được mối tương quan tuyến tính giữa diện tích canh tác giống kháng rầy và diện tích nhiễm rầy ở cấp huyện với hệ số tương quan R =-0.86. áp dụng phương trình hồi quy tuyến tính đã xây dựng bản đồ dự báo diện tích nhiễm rầy vào đầu vụ Đông Xuân 2008-2009, so sánh với dữ liệu nhiễm rầy thật của tỉnh trong vụ cho thấy bản đồ dự báo và số liệu phân tích đã giải thích được hầu hết các hiện tượng nhiễm rầy nâu của tỉnh.

Từ khóa: GIS, dự báo, rầy nâu

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 144-158
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 196-202
Số 14 (2010) Trang: 288-293
Tải về
(2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
1 (2014) Trang: 181-191
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014
1 (2013) Trang: 401
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...