Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 9-14
Tải về

ABSTRACT

Isolation of the chemical components from the root of Vietnamese mangrove plant Avicennia marina (Verbenaceae) cultivated in the coast of Bac Lieuprovince found the mixture of lupeol (C30H50O) and stigmasterol (C29H48O) from petroleum ether extracts, kaempferol (C15H10O6) and esculetin (C9H6O4) from ethyl acetate extracts. Structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods: MS, 1H-NMR, 13C?NMR, HSQC, COSY and HMBC.

Keywords: Avicennia marina, stigmasterol, lupeol, kaempferol, esculetin

Title: Study on chemical components of Avicennia marina root 

TóM TắT

Từ rễ cây mắm ổi trồng tại ven biển tỉnh Bạc Liêu, cô lập được lupeol (C30H50O) và stigmasterol (C29H48O) từ dịch chiết petroleum ether, kaempferol (C15H10O6) và esculetin (C9H6O4) từ dịch chiết ethyl acetate. Cấu trúc hóa học các chất này đã được xác định bằng các loại phổ MS, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC, COSY và HMBC.

Từ khóa: Avicennia marina, component, stigmasterol và  lupeol, kaemferol, esculetin.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...