Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 106-113
Tải về

Abstract

Micropropagation of elephant?s ear (Caladium bicolor) was carried out to establish a protocol for micropropagation of this plant. Experiments were conducted (1) surface sterilization, (2) shoot proliferation, (3) rooting and acclimatization. Results of experiments showed that tubers were sterilized twice with Clorox 20% for 15 minutes, then rinsed with sterilized distilled water and added HgCl2 0,050/00 for 30 minutes. Results obtained 91,67% completely clean explants. Shoots were multiplied on MS medium supplemented with 0,5 ? 2,0 mg/l BA or 0,1 mg/l NAA (4,3 ? 6,0 shoots/explant). Root ratio obtain highly (13.7 roots/shoot) on the medium supplemented 0,5 mg/l NAA. On MS medium added 0,5 ? 1,0 mg/l BA or 0,1 mg/l NAA alone, plantlets obtained high number of leaves (12 - 16 leaves/explant). A substrate for acclimatization consisted of degraded rice straw + rice hull ash, degraded rice straw + coconut powder and fiber or degraded rice straw + rice hull ash + coconut powder and fiber with equal mixed ratio in nylon covered condition to maintain high relative humidity obtained highly survival ratio.

Keywords: Caladium bicolor, surface sterilization, shoot proliferation, rooting, acclimatization

Title: Micropropagation of elephant?s ear (Caladium bicolor)

Tóm tắt

Vi nhân giống cây môn kiểng (Caladium bicolor) nhằm xác định thiết lập quy trình vi nhân giống của giống cây này. Các thí nghiệm được tiến hành bao gồm (1) Khử trùng bề mặt mẫu cấy, (2) nhân chồi, tạo rễ và (3) thuần dưỡng cây con. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng, củ cây môn kiểng được khử trùng 2 lần bằng Clorox 20% trong 15 phút, sau đó khử trùng bằng HgCl2 0,050/00 trong 30 phút cho tỉ lệ đỉnh sinh trưởng sạch là 91,7%. Chồi cây môn kiểng nhân nhanh trong môi trường MS có bổ sung 0,5 - 2,0 mg/l BA hoặc chỉ bổ sung 0,1 mg/l NAA (4,3 - 6,0 chồi/mẫu cấy). Cây con ra nhiều rễ (13,7 rễ/chồi) khi bổ sung 0,5 mg/l NAA. Chồi có số lá cao (12 - 16 lá/mẫu cấy) khi bổ sung 0,5 - 1,0 mg/l BA hoặc chỉ bổ sung 0,1 mg/l NAA vào môi trường MS. Thuần dưỡng cây môn kiểng có thể sử dụng phân rơm hay phân rơm - tro trấu, phân rơm - xơ dừa hay phân rơm - tro trấu - xơ dừa với tỉ lệ bằng nhau trong điều kiện trùm nilon để duy trì ẩm độ tương đối cao đạt được tỉ lệ sống cao.

Từ khóa: Caladium bicolor, khử trùng bề mặt, nhân chồi, tạo rễ và thuần dưỡng

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...