Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2018) Trang: 448
Tạp chí: Forests

This study investigated the spatiotemporal dynamics of tropical deciduous forest including dry dipterocarp forest (DDF) and mixed deciduous forest (MDF) and its phenological changes in responses to El Niño and La Niña during 2001–2016. Based on time series of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) extracted from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), the start of growing season (SOS), the end of growing season (EOS), and length of growing season (LOS) were derived. In absence of climatic fluctuation, the SOS of DDF commonly started on 106 ± 7 DOY, delayed to 132 DOY in El Niño year (2010) and advanced to 87 DOY in La Niña year (2011). Thus, there was a delay of about 19 to 33 days in El Niño and an earlier onset of about 13 to 27 days in La Niña year. The SOS of MDF started almost same time as of DDF on the 107 ± 7 DOY during the neutral years and delayed to 127 DOY during El Niño, advanced to 92 DOY in La Niña year. The SOS of MDF was delayed by about 12 to 28 days in El Niño and was earlier about 8 to 22 days in La Niña. Corresponding to these shifts in SOS and LOS of both DDF and MDF were also induced by the El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 105-110
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 175-182
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 35-43
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 42-51
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 57-68
Tải về
(2018) Trang: 274-282
Tạp chí: International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practice
(2018) Trang: 397-400
Tạp chí: 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand
(2015) Trang:
Tạp chí: The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.
Volume 2, No.2 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
ISBN: 978-604-913-173-8 (2013) Trang: 1-10
Tạp chí: The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management
1 (2013) Trang: 443
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 433
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2011) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Geoinformation Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...