Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 88-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Periods of tapping to product sap on the Nypa palm? s inflorescence in the brackish area of Cang Long district, Tra Vinh province

Từ khóa:

Nhựa buồng hoa, dừa nước, tác động, nước lợ

Keywords:

Sap, Nypa fruticans Wurmb, tapping, brackish water

ABSTRACT

This study was conducted to determine suitable ages of Nypa palm inflorescence for producing sap by tapping practice in Cang Long district, Tra Vinh province from February 2011 to August 2012. The experiment was conducted in completely randomized design with five treatments by using the age of inflorescence at the time when tapping practice was applied, i.e. 1.5; 3.0; 4.5; 6.0 months after blooming (AB) and a control (4.5 months AB without tapping practice), with five replications, each of which equals to three inflorescences. The tapping practice involves bending the peduncle toward one direction 12 times, then tenderly tapping the peduncle longitudinally 64 times on both sides with a wood bar, and finally four times of tapping into the stalk of the peduncle at one consistent point. The practices were applied every 2 days within 5 weeks. Results indicated that the inflorescences which were not applied with tapping practice did not produce sap. Applying the practice at 4.5 to 6 months of the AB age gave highest values of the sap yield with an average of 1.086 ml/day and 959 ml/day, the harvesting period of 30.3 and 26.8 days and the Brix degree of 11.3 and 13.1%, respectively. Tapping practice at different ages of inflorescence did not affect the Brix, pH, and total dissolved solids of sap.   

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tuổi buồng hoa dừa nước thích hợp để tác động thu nhựa buồng hoa ở vùng nước lợ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh từ 02/2011 đến 08/2011. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức là 5 độ tuổi buồng hoa khi bă?t đâ?u ta?c đô?ng cho buô?ng hoa tiê?t như?a: 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 tháng sau khi hoa nở và đối chứng 4,5 tháng tuổi (không ta?c đô?ng ki?ch thi?ch ra như?a) với 5 lần lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng 3 buồng hoa. Buô?ng hoa đươ?c ta?c đô?ng bă?ng ca?ch uốn cong cuống buồng hoa về một hướng 12 lần, tiếp tục dùng chày gỗ vỗ nhẹ tay dọc theo chiều dài cuống buồng hoa ở cả hai mặt 64 lần và đánh 4 lần vào gốc cuống buồng hoa ở cùng một vị trí. Buồng hoa được tác động với chu kỳ 2 ngày/lần, thời gian tác động là 5 tuần. Kết quả cho thấy, buồng hoa không thực hiện biện pháp tác động thì không cho ra nhựa buồng hoa. Tác động khi buồng hoa đạt từ 4,5 và 6 tháng tuổi cho năng suất nhựa buồng hoa cao nhất, trung bình là 1.086 ml/ngày và 959 ml/ngày; thời gian thu nhựa 30,3 và 26,8 ngày; độ Brix đạt trung bình từ 11,3-13,1%. Tác động ki?ch thi?ch tiê?t nhựa buồng hoa ở những độ tuổi khác nhau không làm ảnh hưởng đến độ Brix, pH và TDS cu?a như?a buô?ng hoa.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...