Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 15-20
Tải về

ABSTRACT

From the ethyl acetate and n-butanol extracts of dried Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr., an isoflavone (4',5,7-trihydroxy isoflavone), an    sterol glycoside (b-sitosterol-3-O-b-glucopyranoside) and the other alkaloid [N-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea] were isolated. Their structures were identified by their physicochemical properties and spectral data.

Keywords: Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr., Kim tien thao

Title: Contribution result of the study on chemical compositions of Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.

TóM TắT

Từ cao ethyl acetate và cao n-butanol của cây Kim tiền thảo, chúng tôi đã cô lập và nhận danh được ba hợp chất: genistein, b-sitosterol-3-o-b-glucopyranoside và allantoin. Cấu trúc của các hợp chất này đã được xác định bằng các dữ liệu phổ và tính chất hóa lý.

Từ khóa: Kim tiền thảo, thành phần hóa học cây Kim tiền thảo

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...