Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 21-27
Tải về

ABSTRACT

?-Sitosterol (POE-1), ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside (POA-2) and (2?S,2R,3S,4R,8E)-2-(2'-hydroxy?pentacosanoylamino)?3,4?dihydroxy octadec?8?en?1?O???D?glucopyranoside (POA-5) were isolated from petroleum ether and ethyl acetate extracts from Portulaca oleracea L. in Soc Trang province.

Their structures were elucidated by modern spectroscopy methods as IR, NMR, MS?

Keywords: Rau Sam, Portulaca oleracea L., ?-sitosterol, ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside and (2?S,2R,3S,4R,8E) ? 2 ? (2'?hydroxy?pentacosanoylamino) ? 3,4?dihydroxy  octadec ? 8?en?1?O???D? glucopyranoside

Title: Preliminary study on the chemical composition of Portulaca oleracea L.

TóM TắT

Từ cao petroleum ether, cao ethyl acetate của cây rau Sam (Portulaca oleracea L.) thu hái tại tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đã phân lập được các chất: ?-Sitosterol, ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside và (2?S,2R,3S,4R,8E)-2-(2'-hydroxypentacosanoylamino)-3,4-dihydroxy octadec-8-en-1-O-?-D-glucopyranoside. Cấu trúc hoá học của ba chất này được nhận danh bằng các phương pháp phổ hiện đại như hồng ngoại, cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng?

Từ khóa:

ABSTRACT

?-Sitosterol (POE-1), ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside (POA-2) and (2?S,2R,3S,4R,8E)-2-(2'-hydroxy?pentacosanoylamino)?3,4?dihydroxy octadec?8?en?1?O???D?glucopyranoside (POA-5) were isolated from petroleum ether and ethyl acetate extracts from Portulaca oleracea L. in Soc Trang province.

Their structures were elucidated by modern spectroscopy methods as IR, NMR, MS?

Keywords: Rau Sam, Portulaca oleracea L., ?-sitosterol, ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside and (2?S,2R,3S,4R,8E) ? 2 ? (2'?hydroxy?pentacosanoylamino) ? 3,4?dihydroxy  octadec ? 8?en?1?O???D? glucopyranoside

Title: Preliminary study on the chemical composition of Portulaca oleracea L.

TóM TắT

Từ cao petroleum ether, cao ethyl acetate của cây rau Sam (Portulaca oleracea L.) thu hái tại tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đã phân lập được các chất: ?-Sitosterol, ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside và (2?S,2R,3S,4R,8E)-2-(2'-hydroxypentacosanoylamino)-3,4-dihydroxy octadec-8-en-1-O-?-D-glucopyranoside. Cấu trúc hoá học của ba chất này được nhận danh bằng các phương pháp phổ hiện đại như hồng ngoại, cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng?

Từ khóa: Rau Sam, Portulaca oleracea L., ?-sitosterol, ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside  và (2?S,2R,3S,4R,8E)-2-(2'-hydroxy-pentacosanoylamino)-3,4-dihydroxy octadec-8-en-1-O-?-D-glucopyranoside

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...