Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 107-116
Tải về

ABSTRACT

Hover flies of the family Syrphidae (Diptera) are commonly observed on flowers, they feed on nectar and help in plant pollination, and their larvae of many species are aphid-feeding predators. In the objective of estimating them as agents of the biological control in IPM package, this research was conducted for the first time in the Mekong Delta, Vietnam. Results of the survey showed that 19 species of 11 genera were sampled and identified; 5 of which were recorded as predators of aphids; the most common aphid-feeding species are Ischiodon scutellaris (Fabricius), Dideopsis aegrotus (Fabricius) and Paragus crenulatus Thompson. The feeding capacity of these species was recorded as dependent on the species of the flies and aphids, their morphological characteristics were described and their life cycles were identified as short as approximately 3 weeks.

Keywords: hover flies, Syrphidae, life cycle, Ischiodon scutellaris, Dideopsis aegrotus, Paragus crenulatus

Title: Species composition of the hover flies of Syrphidae (Diptera) and life cycle including predaceous capacity on aphids of some common species in the Mekong Delta ofVietnam

TóM TắT

Ruồi của họ Syrphidae thường thấy xuất hiện trên hoa để hút mật và góp phần làm thụ phấn, còn ấu trùng của chúng có nhiều loài ăn rầy mềm. Nhằm mục đích ước lượng vai trò của chúng trong biện pháp sinh học của phòng trừ tổng hợp sâu hại (IPM), đây là đề tài nghiên cứu được tiến hành lần đầu tiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả điều tra cho thấy có 19 loài thuộc 11 chi, trong đó có 5 loài là thiên địch bắt mồi của rầy mềm (thuộc họ Aphididae), phổ biến nhất là Ischiodon scutellaris (Fabricius), Dideopsis aegrotus (Fabricius) và Paragus crenulatus Thompson. Khả năng bắt mồi của ba loài này được ghi nhận là tùy thuộc vào  đặc điểm về loài của chúng và vật chủ, đặc điểm hình thái được mô tả và vòng đời được khảo sát cho thấy rất ngắn, vào khoảng 3  tuần lễ.

Từ khóa: Ruồi ăn rầy mềm, Syrphidae, chu kỳ sinh trưởng, Ischiodon scutellaris, Dideopsis aegrotus, Paragus crenulatus

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...