Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 128-134
Tải về

Abstract

The objectives of this study were to determine the inorganic N dosage, in combination with supplying organic fertilizer to improve the fruit yield of pineapple planted on severe acid sulfate soil (Hypo sali epiothi-Thionic Gleysols) at Hong Dan, Bac Lieu province. Experiment was executed on the treatments of different levels of inorganic nitrogen which were at 8, 10, 12 g.plant-1 in combination with 10 tons of sugarcane filter cake compost on the base of 5g P2O5 ,10 K2O.plant-1 and 1 ton of lime per hectare. Results showed that soil pH was increased from 3.5 to 3.9. Organic amendment in combination with 10g N led to the significant increase of the concentration of available nitrogen, labile organic nitrogen, available phosphorus, base saturation percentage, and to the reduction of aluminum toxicity (reduced from 92% to 66% of Al saturation percentage). The combination of 10t.ha-1 of organic manureand 10gN.plant-1 on the base of 5g P2O5, 10gK2O.plant-1 a ton of lime led to improve fruit yield significantly in comparison with supplying inorganic N.

Keywords: Aluminum toxicity, organic amendment, fruit yield

Title: Effect of organic amendment on improvement of pineapple yield in acid sulfate soil at Hong Dan, Bac Lieu province

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng N cân đối, kết hợp với bón phân hữu cơ giúp nâng cao năng suất khóm trồng trên đất phèn. Thí nghiệm được thực hiện trên các nghiệm thức có lượng N khác nhau là 8, 10, 12 g.cây-1 trên nền 5g P2Ovà 10 K2O.cây-1 và 1 tấn vôi cho mỗi ha, kết hợp bón 10t.ha-1 phân hữu cơ bã bùn mía trên đất phèn nặng (Hypo sali epiothi-Thionic Gleysols) tại Hồng Dân, Bạc Liêu.

Kết quả thí nghiệm cho thấy pH đất được cải thiện tuy không nhiều, từ 3,5 tăng đến 3,9. Cung cấp 10g N kết hợp bón 10t.ha-1 phân hữu cơ giúp tăng có ý nghĩa hàm lượng N hữu dụng, N hữu cơ dễ phân hủy, P hữu dụng, phần trăm baze bão hoà trong đất, giảm độc chất Al từ 92% xuống 66% Al bảo hoà trong phức hệ hấp thu. Bón phân hữu cơ 10t.ha-1 kết hợp 10 g N.cây-1 trên nền 5g P2O5, 10 K2O.cây-1 và 1 tấn vôi giúp tăng năng suất cao nhất, khác biệt có ý nghĩa so với chỉ sử dụng phân N vô cơ.

Từ khóa: Độc chất nhôm, phân hữu cơ, năng suất khóm

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...