Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 243-249
Tải về

ABSTRACT

Acid sulfate soils which has area 1,600,000 ha, occupying 40% of the MRD?s total areas, is concentrated in Plain of Reed, Long Xuyen quadrangle, Ca Mau peninsula and Depressed area of Hau river. Seventy nine soil profiles have been collected from the ASS in MD for studying soil morphology. Thickness of A horizon of Plain of Reed, Long Xuyen Quadrangle, Ca Mau Peninsula (20.1; 20.4 and 26.5 cm, respectively) were lesser than that of Depressed area of Hau river (33.4 cm). The depth of sulfuric horizon occurred within 46.8-57.8 cm. The depth of sulfidic material of Depressed area of Hau river occurence was shallowest (89cm) as compared to others. Color indices RF for the ASS in MD varied 0.14 to 7.83. However, this index in Plain of Reed (2.28) and Depressed area of Hau river (1.97) were highest because of highly oxidation in B horizon.

Keywords: Acid sulfate soils,MekongDelta, thickness of A horizon, sulfuric horizon, sulfidic material

Title: Some morphology charateristics of acid sulfate soils profiles in theMekongdelta

TóM TắT

Đất phèn chiếm 1,6 triệu ha, hoặc chiếm trên 40% diện tích của đất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với bốn vùng sinh thái: Đồng Tháp Mười (ĐTM), Tứ Giác Long Xuyên (TGLX), Bán Đảo Cà Mau (BĐCM) và Trũng Sông Hậu (TSH). Bảy mươi chín phẫu diện đất được thu thập từ các vùng đất phèn ở ĐBSCL cho việc nghiên cứu hình thái đất. Độ dày tầng A của ĐTM, TGLX và BĐCM (20,1; 20,4 và 26,5 cm, theo thứ tự) thì nhỏ hơn TSH (33,4 cm). Độ sâu xuất hiện trung bình của tầng sulfuric đất phèn ĐBSCL là trong khoảng 46,8-57,8 cm. Độ sâu xuất hiện vật liệu sinh phèn của TSH là cạn nhất (89 cm). Chỉ thị màu nền RF cho đất phèn ĐBSCL biến đổi từ 0,14 đến 7,83. Tuy nhiên, chỉ số màu nền của ĐTM, TSH là cao nhất bởi vì sự oxy hoá cao trong tầng B của các nhóm đất phèn này.

Từ khóa: Đất phèn, ĐBSCL, độ dày tầng A, tầng sulfuric, vật liệu sinh phèn

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...