Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 36-45
Tải về

ABSTRACT

148 varieties were experimented and analyzed for milling quality, physical properties and cooking quality to identify varieties with good grain quality for production and export. The results showed that: the number of MTL rice varieties which showed good grain quality in the study were MTL 325, MTL339, MTL 352, MTL356, MTL364, MTL372, MTL378, MTL392,... Harvesting at 25 days after flowering 50% brought the highest percentage of head rice and lowest chalkiness. The percentage of milled rice and head rice in Winter-Spring crop was higher than that in Summer-Autumn crop, the ratio of chalkiness rice and amylose content on rice in Summer-Autumn crop was lower than Winter-Spring crop. The ratio of head rice in saline area was higher than in alluvial and acid soil area. Drying rice at 40oC in 7-8 hours brought the best ratio of milled  and head rice.

Keywords: grain quality, milling quality, chalkiness, amylose

Title:  Selection of high grain quality rice varieties and factors influencing rice grain quality

TóM TắT

148 giống lúa cao sản được phân tích về phẩm chất xay chà, các đặc tính vật lý hạt và phẩm chất cơm nhằm xác định các giống lúa có phẩm chất cao cung cấp cho sản xuất và xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống lúa có phẩm chất cao là MTL325, MTL339, MTL352, MTL356, MTL364, MTL372, MTL378, MTL392.  Thu hoạch lúc 25 NSKT50% cho tỷ lệ gạo nguyên và tỷ lệ gạo bạc bụng tốt nhất.  Vụ Đông Xuân, tỷ lệ gạo trắng và tỷ lệ gạo nguyên cao hơn vụ Hè Thu, tỷ lệ bạc bụng và hàm lượng amylose của vụ Hè Thu thấp hơn vụ Đông Xuân.  Tỷ lệ gạo nguyên của vùng mặn cao hơn vùng phù sa và vùng phèn.  Sấy lúa ở nhiệt độ 40 oC và thời gian sấy từ 7-8 giờ sẽ cho tỷ lệ gạo trắng và gạo nguyên tốt  nhất.

Từ khóa: chất lượng gạo, phẩm chất xay chà, bạc bụng, amylose

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...