Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 209-220
Tải về

ABSTRACT

Based on farmer survey and field observations from March 2005 to December 2006 on 30 Star apple (Chrysophyllum cainito L.) orchards of Can Tho city, Tien Giang and Hau Giang provinces, 24 insect pests were recorded. The most common ones were Bactrocera dorsalis (Hendel), B. correcta (Bezzi), Pachypteria dimidiata Westwood, Nephopterix sp., Euproctis subnotata (Walker), Dasychira osseata Walker, Neteosraupus alternatus (Walker) and Icerya sp.. Among these eight insect pests, only Bactrocera dorsalis, B. correcta and Nephopterix sp. caused severe damage to Chrysophyllum cainito L. Through the research, morpho - biological characteristics of Euproctis subnotata (Walker) in the condition of the lab (ToC = 28 -30, H% = 75 - 85) also have been described thoroughly.

Keywords: Bactrocera, Chrysophyllum cainito, Euproctis, Euproctis subnotata, insect, Mekong Delta of Vietnam, Nephopterix

Title: Insect pests on Chrysophyllum cainito L. at some Mekong Delta areas and biological characteristics of Euproctis subnotata (Walker) (Lepidoptera: Lymantriidae).

TóM TắT

Kết quả điều tra nông dân và điều tra trực tiếp ngoài đồng từ tháng 3/2005 đến tháng 12/2006, trên 30 vườn Vú sữa tại thành phố Cần Thơ và 2 tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang ghi nhận có 24 loài côn trùng gây hại trên cây Vú sữa. Các loài hiện diện phổ biến bao gồm hai loài ruồi đục trái Bactrocera dorsalis (Hendel) và B. correcta (Bezzi), sâu đục trái Nephopterix sp., xén tóc đục thân và cành Pachypteris dimidiate Westwood, hai loài sâu róm Euproctis subnotata (Walker), Dasychira osseata (Walker) (Lepidoptera: Limantriidae) và rệp sáp Icerya sp.. Trong 8 loài hiện diện phổ biến, chỉ có ba loài gây hại quan trọng là ruồi đục trái Bactrocera dorsalis, B. correcta và sâu đục trái Nephopterix sp. Trong quá trình nghiên cứu, một số đặc điểm hình thái và sinh học của sâu róm Euproctis subnotata (Walker) trong điều kiện phòng thí nghiệm (ToC= 28 - 30, H% = 75 - 85), cũng được khảo sát và mô tả.

Từ khóa: Bactrocera, Chrysophyllum cainito, Côn trùng gây hại, Euproctis, Nephopterix, Euproctis subnotata, Đồng bằng sông Cửu Long

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...