Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 50-58
Tải về

ABSTRACT

Lubricating oils and greases are the most common technical lubricants. Greases contain several components of different types which may be classified into three groups: the fluid, the thickener and the additives. Recent concern for the environmental aspects has led to reconsider the use of vegetable oils and readily biodegradable synthetic fluids as raw materials in lubricating grease formulations. This paper presents initial research results on the synthesis of biolubricating greases from catfish fat and waste cooking oil at the laboratory scale.

Keywords: biolubricants, greases, biodegradability, fatty acid, vegetable oils

Title: Synthesis of biolubricating greases from catfish fat and waste cooking oil

TóM TắT

Dầu nhớt và mỡ bôi trơn là các loại sản phẩm bôi trơn phổ biến nhất. Thành phần chủ yếu của mỡ bôi trơn bao gồm dầu gốc bôi trơn, chất làm đặc và phụ gia. Những quan ngại về vấn đề môi trường trong thời gian gần đây dẫn đến xu hướng sử dụng dầu thực vật hoặc dầu tổng hợp có khả năng phân hủy sinh học trong thành phần phối trộn của các loại sản phẩm mỡ bôi trơn. Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu tổng hợp mỡ bôi trơn sinh học từ mỡ cá tra, cá basa và dầu thực vật đã qua sử dụng ở quy mô phòng thí nghiệm.

Từ khóa: chất bôi trơn sinh học, mỡ bôi trơn, tính phân hủy sinh học, acid béo,        dầu thực vật

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...