Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 1-6
Tải về

ABSTRACT

A measurement magnetic field may be composed by regional anomalies - corresponding to low frequencies - and by local anomalies - corresponding to high frequencies. The initial step of the magnetic interpretation was the separation of local or  regional anomalies from the measurement magnetic field.

The Wavelet transform can be used to decompose a signal into approximation components - corresponding to high scales or low frequencies - and detail components - corresponding to low scales or high frequencies. In this manner, the Wavelet transform can be used to separate the local and regional magnetic anomalies. In this paper we used the Wavelet transform to separate the local - regional magnetic anomalies in one area's offshore ofSouth Viet Nam. The results were compared with the ones calculated by a traditional method.

Keywords: Wavelet transform, multi-resotution analysis, regional anomalies, local anomalies.

Title: Application of the wavelet transform 2-D to separate  the magnetic anomalies.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...