Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 20-26
Tải về

ABSTRACT

Substituted ureas have found widespread applications as pharmaceutical and agricultural products, additives to petroleum products,... 4-Nitrophenylchloroformate has been known to be a useful alternative to phosgene for the carbonylation of amines to carbamates and subsequently to urea derivatives. Under microwave irradiation conditions, symmatric and asymmatric disubstituted ureas have been successfully prepared from n-butylamine, sec-butylamine, tert-butylamine and benzylamine, using 4-nitrophenylchloroformate as the carbonylating agent. In all studied cases the obtained yields were equally high while a significant decrease in the reaction time was observed compared to that under non-microwave irradiation conditions.

Keywords: Urea derivatives, carbamate, microwave-assisted organic synthesis, carbonylation

Title: Studies on Microwave-Assisted Synthesis of Urea Derivatives

TóM TắT

Các dẫn xuất urea được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp, chất phụ gia cho xăng dầu,... Hợp chất 4-nitrophenylchloroformate được biết là một tác nhân carbonyl hóa hiệu quả thay thế cho phosgene trong tổng hợp carbamate và dẫn xuất urea. Dưới tác động của vi sóng, các dẫn xuất urea đối xứng và bất đối xứng đã được tổng hợp thành công từ n-butylamine, sec-butylamine, tert-butylamine và benzylamine, sử dụng 4-nitro- phenylchloroformate như là tác nhân carbonyl hóa. Trong tất cả các trường hợp khảo sát, hiệu suất phản ứng đạt được cao tương đương so với trường hợp không có ứng dụng vi sóng nhưng thời gian phản ứng giảm đáng kể.

Từ khóa: dẫn xuất urea, carbamate, tổng hợp vi sóng, carbonyl hóa

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...