Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 182-192
Tải về

ABSTRACT

The article addresses necessary forms of faculty training; then it suggests solutions to organizing training and retraining activities to enhance the teaching staff?s competences in theMekongDelta universities at the time of integration.

Keywords: Teaching staff, training, retraining, competence, integration

Title: Solutions to Organizing Training and Retraining Activities to Enhance the Teaching Staff?s Competences in the Mekong Delta Universities at the Time of Integration

TóM TắT

Bài viết nêu ra những loại hình cần thiết phải bồi dưỡng giảng viên; từ đó, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa: Đội ngũ giảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, năng lực, hội nhập

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...