Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 278-283
Tải về

ABSTRACT

Two Oleanan-triterpenes, Echinocystic acid (CMC2) and Eclalbasaponin II (CMA3) were isolated from chloroform and ethyl acetate extracts of Eclipta prostrata L. by chromatographic methods.  Their structures were eluciated by spectrometric methods  including 1H-NMR, 13C-NMR, COSY, DEPT, HSQC,HMBC,MS.

Keywords: Eclipta prostrata L., E. alba Hassk, Echinocystic acid, Eclalbasaponin II

Title: Isolation of Echinocystic acid and Eclalbasaponin II from Ecliptaprostrata L. (Asteraceae)

TóM TắT

Từ dịch chiết chloroform và ethyl acetate của cây Cỏ Mực đã cô lập được hai Oleanan-triterpene là Echinocystic acid (CMC2) và Eclalbasaponin II (CMA3) bằng các phương pháp sắc ký.  Cấu trúc được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như 1H-NMR, 13C-NMR, COSY, DEPT, HSQC,HMBC,MS.

Từ khóa: Cỏ Mực, Cỏ Nhọ Nồi, Echinocystic acid, Eclalbasaponin II

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...