Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 264-267
Tải về

ABSTRACT

This paper presents the influences of the zinc hydrate salts on the synthetic reaction of zinc tetrasulfophthalocyanine (ZnTSPc). The highest yield of this reaction was carried out with Zn(CH3COO)2.2H2O or ZnCl2 salt in sulfolane solvent.

Keywords: phthalocyanine, photocatalyst, zinc hydrate salt

Tilte: Study on the synthesis of zinc tetrasulfophthalocyanine

TóM TắT

Bài báo này trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của các muối kẽm hydrat đến hiệu suất phản ứng tổng hợp phức kẽm tetrasulfophthalocyanine (ZnTSPc). Kết quả cho thấy hiệu suất phản ứng đạt cao nhất khi sử dụng muối Zn(CH3COO)2.2H2O hoặc ZnCl2 trong dung môi sulfolane.

Từ khóa: phthalocyanine, xúc tác quang oxy hoá, muối hydrat kẽm

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...