Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 143-151
Tải về

Abstract

CERES-Soybean is one of crop models in DSSAT software which simulates plant growth processes, crop management, etc in specific soil and weather conditions so that we can find good solutions for improving yield of soybean effectively. The survey showed that yield of soybean at Tan Chau varied from 2.2 to 4.0 ton/ha, the average was 3.07 tons/ha. While that of at Cho Moi varied 2.5 to 3.64  tons/ha, and the average was 2.96 tons/ha. At 330.000 plants ha-1, simulated result showed that the yield of cultivar DT2006 (3.000 kg/ha) was higher than that of cultivar Dabo2008 (2.860 kg/ha). This is consistent with  observed results that yield of DT2006 (2.900 kg/ha) was higher than that of Dabo2008 (2.300 kg/ha). Based on above results, farmers are encouraged to select suitable soybean cultivars to gain optimal yield.

Keywords: CERES-Soybean, crop models, DSSAT, simulation, soybean cultivars

Title: Using ceres-soybean in exploring potential production of soybean in mekong delta

TóM TắT

CERES-Soybean là một trong số mô hình cây trồng của DSSAT được thiết kế nhằm mô phỏng các tiến trình sinh trưởng, quản lý cây trồng,? trong những điều kiện đất đai và thời tiết để tìm giải pháp nâng cao năng suất đậu tương một cách có hiệu quả. Kết quả điều tra cho thấy năng suất mô phỏng của đậu tương ở Chợ Mới và Tân Châu tương đương nhau (khoảng 3.000 kg ha-1), điều này tương thích với điều tra thực tế ở hai vùng trồng. Mật độ mô phỏng 40.000 cây m-2 cho năng suất tối hảo. Năng suất mô phỏng của vụ Đông Xuân thấp hơn so với Xuân Hè. ở mật độ 30.000 cây ha-1. Năng suất mô phỏng của MTĐ 2600 (3179 kg ha-1) vượt trội hơn Da bò (2860 kg ha-1). Đây cũng là cơ sở để khuyến cáo nông dân trong chọn giống đậu tương để canh tác có năng suất cao.

Từ khóa: CERES-Soybean, mô hình cây trồng, DSSAT, mô phỏng, giống đậu nành

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...