Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 1-10
Tải về

Abstract

Studies were conducted at Chau Thanh district (Long An province) from March 2006 to June 2007 in order to investigate on the species composition of insect pests, natural enemies and especially the fruitflies in the Dragon Fruit gardens by (1) interviewed farmers on the current status of cultural practices and control of pests and diseases and (2) surveyed the species composition and importance of insect pests, natural enemies and, especially, the fruitflies in farmers? fields. Results of the farmers? interview by questionaires (n=100) showed that majority are small farmers of less than 5000 sqm. area, used a high number of pesticides (18 insecticides and 16 fungicides) and, sometimes, applied up to 6-10 sprays per fruit season. The farmers? fields survey revealed a total number of  91 insect species, belong to 47 families of 10 orders of insects and one order of spiders, of which 50 were insect pests, 37 natural enemies, and four anonymous in their roles. There were six species of fruitflies recorded by pheromone traps but only Bactrocera dorsalis and B. correcta attacked the ripened fruits, of which B. dorsalis is the  most more common species.

Keywords: Dragon fruit, species composition, insect pests, natural enemies, fruitflies, Bactrocera dorsalis, B. correcta

Title: Surveys on the species composition of insect pests, natural enemies 
and fruitflies on the Dragon fruit trees at Long An province

Tóm tắt

Các nghiên cứu được tiến hành tại huyện Châu Thành (Long An) từ tháng 3/2006 đến tháng 6/2007 nhằm mục đích xác định thành phần loài sâu hại, thiên địch và đặc biệt là ruồi đục trái trên cây thanh long bằng cách (1) điều tra nông dân bằng phiếu câu hỏi (n=100) ở cấp nông hộ về hiện trạng canh tác và sâu bệnh gây hại cùng biện pháp phòng trừ và (2) điều tra trực tiếp và định kỳ trên vườn thanh long về thành phần loài và tầm quan trọng của sâu hại, thiên địch và đặc biệt là ruồi đục trái. Kết quả điều tra cho thấy phần lớn nông dân có diện tích trồng là 3.000 - 5000m2, đa số sử dụng rất nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh (với 18 loại thuốc sâu và 16 loại thuốc trừ bệnh) với số lần phun thuốc có khi lên đến 6-10 lần trong một đợt trái. Về thành phần loài côn trùng trên cây thanh long, đã phát hiện được 91 loài thuộc 10 bộ côn trùng và một bộ nhện với tất cả là 47 họ, trong đó có 50 loài gây hại, 37 loài thiên địch và 4 loài chưa xác định rõ vai trò. Có sáu loài ruồi đục trái đã được ghi nhận bằng bẫy pheromone nhưng chỉ có Bactrocera dorsalisB. correcta tấn công trái chín, trong đó B. dorsalis là loài phổ biến nhất.

Từ khóa: Thanh long, thành phần loài, sâu hại, thiên địch, ruồi đục trái, Bactrocera dorsalis, B. correcta

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...