Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 118-125
Tải về

ABSTRACT

In this study, the extraction conditions of pectin from Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels) leaves were examined. The highest yield of pectin was 9.63 % in the extraction condition of hot-acidic water (pH = 3 at 85oC).  The pectin product is of 78.51%  purity with 77.53%  esterification degree. The water-soluble sodium-copper-chlorophyllin, synthesized from chlorophyll by-product of pectin extraction, was achieved with 89.68% of purity. Both pectin and chlorophyllin obtained products can be used in food processing.

Keywords: Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels, pectin, chlorophyll, chlorophyllin derivative, esterification degree

Title: Extraction, purification of pectin and refinement of water-soluble chlorophyllin derivative from Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels. leaves

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát các điều kiện chiết xuất và tinh sạch pectin từ lá dây hoàng thanh Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels. Hiệu suất pectin thu được cao nhất là 9,63% trong điều kiện tách chiết là dung môi nước có pH = 3 ở 850C. Sản phẩm nhận được có hàm lượng pectin khoảng 78,51%, với tỷ lệ ester hóa là 77,51%.  Dẫn xuất Na-Cu-Chlorophyllin tan trong nước được nghiên cứu điều chế từ sản phẩm phụ là chlorophyll trong quy trình tách chiết pectin có độ tinh sạch là  89,68%.  Cả hai sản phẩm pectin và chlorophyllin nhận được đều có thể ứng dụng trong chế biến  thực phẩm.

Từ khóa: Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels, pectin, chlorophyll, dẫn xuất chlorophyllin, tỷ lệ ester hóa

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...