Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 77-83
Tải về

ABSTRACT

Results of field surveys and bioassays under the laboratory and greenhouse condition showed that H. undalis attacked 11 species of cruciferous vegetables, usually at the stage of 5-10 days after seeding and gave heavy damage in the dry season crops. Studies under the laboratory condition (30,50C, 76,6%) on the common cruciferous vegetable Brassica integrifolia showed that the life cycle from egg-to-adult of the insect averaged 18.1 (17-19) days, of which the egg incubation was 2.29 (2-3) days, larval stage with 4 instars was 9.04 (7-12) days, pupal stage was 5.32 (5-6) days and the adult longevity was 6-7 days, the female moth laid on average of 188.25 (125-308) eggs. Vertimec 1,8EC (abamectin) and Biobit 32B.FC (B. t. var. kurstaki) showed the high larval mortalities in the laboratory testing.

Keywords: cabbage webworm, Hellula undalis, host plants, life cycle, biological characteristics, effectiveness of insecticides

Title: Biological characteristics, damaging capacity and reaction to some insecticides of the cabbage webworm Hellula undalis Fabricius (Pyralidae, Lepidoptera) in theMekong Delta

TóM TắT

Kết quả điều tra ở ngoài đồng và kiểm định lại trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới cho thấy H. undalis tấn công 11 loài cải, thường ở giai đoạn vào 5-10 ngày sau khi gieo và gây hại nặng trong mùa nắng. Khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm ở Đại học Cần Thơ (nhiệt độ 30,50C, ẩm độ 76,6%) với thức ăn là cải ngọt (Brassica integrifolia) cho thấy vòng đời từ trứng đến thành trùng là 18,1 (17-19) ngày, trong đó giai đoạn trứng là 2,29 (2-3) ngày, ấu trùng có 4 tuổi là 9,04 (7-12) ngày, nhộng là 5,32 (5-6) ngày và tuổi thọ của thành trùng là 6-7 ngày, con cái đẻ trung bình 188,25 (125-308) trứng. Thuốc hoá học là Vertimec 1,8EC (abamectin) và thuốc vi sinh là Biobit 32B.FC (B. t. var. kurstaki) cho độ hữu hiệu cao đối với ấu trùng trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Từ khoá: Sâu kéo màng hại cải, Hellula undalis, cây ký chủ, vòng đời, đặc tính sinh học, hiệu lực của thuốc trừ sâu

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...