Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 84-91
Tải về

ABSTRACT

Studies under the screen house condition (T= 32.70C, H= 70.4%) showed that the insect life cycle was in average of 64.3 (61-68) days including the egg incubation of 9.8 (9-11) days, the larval stage with eight instars of 42.3 (38-45) days, and  the adult longevity of 35.8 (25-54) days for male and 28.7 (22-36) days for female. The mated female started to lay eggs at 13.2 (10-16) days after the adult emergence and the average number of eggs laid was 836 (620-1205) with the egg hatchability of 92.1% (90-95). The unmated female adults also laid eggs but without hatchability and most of the females collected from light traps were already mated and ready for oviposition with egg hatching. For mass rearing, larvae can be fed with young grass leaves added with rice brain though the survival percentage and body weight of harvested larvae were recorded as lower than of grasses mixed with animal feeds, such as Hi-Gro 151.

Keywords: Common cricket, Gryllus bimaculatus, biology, mass rearing, life cycle, morphological characteristics

Title: Biological characteristics in relation to mass-rearing of the common cricket Gryllus bimaculatus De Geer (Gryllidae, Orthoptera) in theMekong Delta

TóM tắT

Kết quả nghiên cứu về chu kỳ sinh trưởng trong điều kiện nhà lưới (32,70C, 70,4%) cho thấy vòng đời trung bình là 56,3 (61-68) ngày gồm có thời gian ủ trứng là 9,8 (9-11) ngày, giai đoạn ấu trùng với 8 tuổi lâu 42,3 (38-45) ngày, tuổi thọ của thành trùng là 35,8 (25-54) ngày cho con đực và 28,7 (22-36) ngày cho con cái. Con cái có giao phối với con đực bắt đầu đẻ trứng vào 13,2 (10-16) ngày và mỗi con cái đẻ 836 trứng (620-1205) với tỉ lệ nở của trứng là 92,1% (99-95). Con cái không được giao phối cũng đẻ trứng nhưng trứng không nở, còn hầu hết con cái thu thập từ bẫy đèn đều có bắt cặp rồi và sẵn sàng đẻ trứng để nở ra con. Để nuôi tập thể cho sản xuất có thể cho dế con ăn bằng cỏ non có thêm ít cám, mặc dù tỉ lệ sống sót và tăng trọng sẽ cao hơn nếu có thêm thức ăn gia súc, như cám Hi-Gro 151 chẳng hạn.

Từ khoá: Dế than, Gryllus bimaculatus, đặc tính sinh học, vòng đời, đặc điểm hình thái, nuôi tập thể

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...