Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 109-118
Tải về

ABSTRACT

Experiments were conducted to select high yield varieties of mungbean and optimal dosages of cowpat in rice ? mungbean rotation practices on the upland and lowland in Dai mountain area, An Giang. Results show that 3 high yield varieties include 2 MT (1.39 ~ 1.64 T/ha), V8-20 (1.64T/ha), D49 (1.55 T/ha). Optimum dosages of cowpat for upland mungbean practice were from 15~20 T/ ha which give yield increase 320~440 kg/ ha; profit increase 1.3 - 1.9 millions VND/ ha and MRR 0.89 ~ 0.95 in comparison with control. For lowland field, the effect of cowpat on mungbean yields are only achieve 100 kg/ha at cowpat level of 15 T/ha, and all of cowpat levels give the negative profit and MRR. Suitable dosages of cowpat for lowland rice from 5 - 10 T/ha, give the yield increase from 810 ~ 880 kg/ ha; but only with level cowpat of 5 T/ha give the highest profit increase 1.92 millions VND/ ha, and MRR  = 3.84  in comparison with control.

Keywords:  farming system, upland, lowland, mungbean, cowpat

Title: Dosages and effects of cow-pat on the seclected varietal yield of mungbean and rice yield in Dai mountain, An Giang province

TóM TắT

Các thí nghiệm được thực hiện nhằm tuyển chọn giống đậu xanh năng suất cao cùng với liều lượng thích hợp và hiệu quả kinh tế của phân bò đối với canh tác lúa, đậu xanh ruộng trên và ruộng bưng vùng núi Dài, An Giang. Kết quả cho thấy 3 giống năng suất cao gồm 2 MT  (1,39 ? 1,64 T/ha), V8-20 (1,64T/ha), D49 (1,55 T/ ha).  Mức  phân bò tốt nhất đối với đậu xanh ruộng trên 15 - 20 T/ ha,  năng suất tăng thêm 320 ~ 440 kg/ ha, lợi nhuận tăng thêm từ 1,3 ~ 1,9 triệu  đ/ha và MRR  0,89 ~ 0,95 so đối chứng. Đối với ruộng bưng,  tác động của phân bò lên năng suất đậu xanh chỉ đạt 100 kg/ha ở mức phân 15 T/ha và tất cả các mức phân đều cho lợi nhuận và MRR âm. Liều lượng phân bò thích hợp đối với lúa ruộng bưng từ 5~10 T/ ha, năng suất tăng thêm 810 ~ 880 kg/ ha nhưng chỉ có mức phân 5 T/ ha cho lợi nhuận tăng thêm cao nhất là 1,92 triệu đ/ha và MRR =3,84  cao hơn so với đối chứng.

Từ khoá: hệ thống canh tác, ruộng trên, ruộng bưng, đậu xanh, phân bò

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 119-127
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 57-66
Tác giả: Nguyễn Văn Minh,
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...