Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 151-160
Tải về

Abstract

The aim of using rumen fluid (RF) as nutrient sources for microbial growth to replace chemicals in in vitro digestibility measurement of ruminant feedstuffs was conducted.  Three experiments were arranged in randomly complete designs with 4 treatments and 3 replications in three swamp buffaloes.  The results found that the using 42ml RF+ 8ml buffer solution (BS) could replace the chemicals such as trypticase, macro and microminerals as nutrient sources in in vitro digestibility measurement produced by Goering and van Soest (1970).  The values of  in vitro of 42ml RF+8ml BS was closely correlated with that in in sacco digestibility method (r2=0.83),  in vitro of Goering and van Soest (r2=0.96) and  in vitro of using feces as inocculum (r2=0.90).  The conclusion was that the in vitro of 42ml RF+8ml BS could be used to determine ruminant feed digestibility potentially. However, more studies should be done to confirm and propagate the technique.

Keywords: buffalo, in vitro digestibility, medium, rumen fluid, microbes

Title: Using buffalo rumen fluid as alternative nutrients with chemicals for microbes in in vitro digestibility measurement of ruminant feeds

TóM TắT

Nhằm mục đích lựa chọn mức độ sử dụng tối ưu dịch dạ cỏ (DDC) thay thế các hoá chất trong môi trường tỉ lệ tiêu hoá in vitro để làm dưỡng chất cho vi sinh vật đã được thực hiện trên ba thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại ở trâu ta. Kết quả đã cho thấy rằng sử dụng dịch dạ cỏ ở mức độ 42ml và 8ml dung dịch đệm (DDĐ) thay thế được trypticase, macro và  khoáng vi lượng dùng như là nguồn dưỡng chất ở phương pháp in vitro phát triển bởi Goering & van Soest (1970). In vitro 42ml DDC và 8ml DDĐ có mối liên hệ gần với phương pháp in sacco (r2=0,83), in vitro của Goering & van Soest (r2=0,96) và in vitro sử dụng phân như là nguồn vi khuẩn (r2=0,90). Bước đầu cho phép kết luận là phương pháp in vitro 42ml DDC và 8ml DDĐ có tiềm năng ứng dụng trong xác định tỉ lệ tiêu hoá thức ăn gia súc nhai lại. Tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu xác minh thêm kết quả ở nhiều nguồn thức ăn hơn và trên nhiều loài gia súc để khuyến cáo áp dụng.

Từ khoá: Trâu ta, tỉ lệ tiêu hoá, in vitro, môi trường, dịch dạ cỏ, vi sinh vật

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...