Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 179-186
Tải về

ABSTRACT

Burkholderia cepacia TG17, isolated from rice field of Chau Thanh district, Tien Giang province, is an antagonistic bacterium against rice sheath blight fungus, Rhizoctonia solani. Objective of the experiment is to establishment suitable cultural and conserved media to multiply and commercialize the bacterium as biological fungicide. The subject has two steps.

In the first experiment, results showed that 80 mixed liquid soybean and rice bran in 250 ml erlenmeye were shaked on a horizontal shaker with 100 times/ minute frequency is more suitable for multiply the bacteruim and increased the population to 2.3 x 1010 CFU/ml, after 72h of culture. In seconds experiment, results showed that grinded corncob with agar concentration 0.05% medium was the best to maintain alive time of the bacterium up to 150 days.

Keywords: Burkholderia cepacia TG17, multiplied medium, conserved medium

Title: Suitable cultural and conserved media for Burkholderia cepacia TG17 bacterium

TóM  TắT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích tìm ra loại môi trường rẻ tiền thích hợp cho việc nhân nuôi và tồn trữ vi khuẩn Burkholderia cepacia TG17 được lâu dài. Đề tài bao gồm hai bước, tìm môi trường nhân nuôi vi khuẩn hiệu quả nhưng rẻ tiền và tìm môi trường tồn trữ  vi khuẩn được lâu dài.

Kết quả thí nghiệm cho thấy môi trường thích hợp cho nhân nuôi vi khuẩn TG17 trên máy lắc ngang với tần số lắc 100 lần/ phút là môi trường dịch trích cám pha đậu nành theo tỉ lệ 9:1, mật số vi khuẩn đạt được tối đa là 2,3 x 1010 CFU/ ml sau 72 giờ lắc. Khảo sát ảnh hưởng của loại giá thể và nồng độ chất nền agar đến tỉ lệ sống và phát triển của vi khuẩn TG17 cho thấy có thể trữ vi khuẩn TG17 trong giá thể cùi bắp xay được 150 ngày khi bổ sung thêm chất nền agar ở nồng độ 0.05%.

Từ khóa: Burkholderia cepacia TG17, nhân nuôi, tồn trữ

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...