Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 227-231
Tải về

ABSTRACT

From the ethyl acetate extract of Hawkbit (Taraxacum officinale WIGG), one flavonoid glycoside was isolated by chromatography methods. It's structure was elucidated as luteolin-7-O-b-D-glucopyranside by modern spectrometric methods.

Keywords: Taraxacum officinale WIGG, Flavonoid, Dandelion

Title: Initial result of the study on chemical compositions of Dandelion (Taraxacum officinale WIGG)

TóM TắT

Từ cao ethyl acetate của cây Bồ Công Anh (Taraxacum officinale WIGG) thu hái tại  Đà Lạt  chúng tôi đã phân lập được một flavonoid  là luteolin-7-O-b-D-glucopyranoside. Chất này được nhận danh bằng các phương pháp phổ hiện đại.

Từ khóa: Taraxacum officinale WIGG, Flavonoid, Dandelion

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...