Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 37-46
Tải về

ABSTRACT

With Lang Xang, although having to struggle for independence and freedom drastically over a half century, the recently sophisticated international relationship conducted the result that on the one hand Lang Xang defended its independence, on the other hand it defined the scale of territory of the kingdom. The regionally hegemonic dispute particularly controlling Chieng Mai chiefly played out between two hereditary contenders, Burmaand Siam. With Burma, later semi-century XVI was a happy period in its history. All Thai?s countries at least once had to submit to Burmese. Chieng Mai became umbilical problem in relation between Burmaand Thai?s countries. During that period, between Xiam and Lan Xang was a temporary coalition. And in the historic collide between Burmaand Lan Xang about Chiềng Mai, Siamsupported Lan Xang, but of course, they didn?t agree with that Chiềng Mai belonged to Lan Xang. This powerful triangular had provisional inclination toward Burma, but was balanced again in late 16th century at last.

Keywords: relations, international relation, indephendence, freedom,Chieng Mai,Siam, LanXang,Burma

Title: The relation among Siam, Lan Xang and Burmaabout Chieng Mai?s matter from mid 16th century to early 17th century

TóM TắT

Đối với Lan Xang, mặc dù phải trải qua nữa thế kỷ đấu tranh vô cùng cam go và quyết liệt, nhưng mối quan hệ quốc tế phức tạp vừa qua đã dẫn đến kết quả là một mặt Lan Xang bảo vệ được chủ quyền của mình, mặt khác xác định được phạm vi lãnh thổ của vương quốc. Đối với Miến Điện, nửa sau thế kỷ XVI là thời kỳ vàng son trong lịch sử chinh phục của họ. Tất cả các quốc gia người Thái đều ít nhất một lần phải quy phục người Miến. Chiềng Mai trở thành vấn đề trung tâm trong quan hệ giữa Miến Điện với các quốc gia người Thái. Trong thời gian đó, do phải chống lại một kẻ thù chung nên giữa Xiêm và Lan Xang đã hình thành một liên minh chiến đấu tạm thời và trong cuộc đụng đầu lịch sử giữa Miến Điện và Lan Xang về vấn đề Chiềng Mai, Xiêm đã đứng về phía Lan Xang, nhưng không phải vì thế mà họ ủng hộ Chiềng Mai thuộc về Lan Xang. Trục tam giác quyền lực này có có lúc tạm thời nghiêng về phía Miến Điện nhưng cuối cùng đã được cân bằng lại cuối thế kỷ XVI.

Từ khóa: các mối quan hệ, quan hệ quốc tế, độc lập, tự do, Chiềng Mai, Xiêm, Lan Xang, Miến Điện

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...