Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 56-65
Tải về

ABSTRACT

On the basis of gathering data on bilingual contexts between Vietnamese and Khmer language in Mekong Delta, this paper aims at discovering Khmer language use contexts, calculating the frequency of Vietnamese in daily Khmer discourses (shown in recorded tapes), analyzing Khmer youths? choice of language in their everyday and culture life (using the questionnaire and interview 10, 11 and 12 grade Khmer students in the Provincial minority boarding school), and grown-up Khmer people who come from various backgrounds such as educational level, living contexts... The paper concentrates on making clear the overall picture of Vietnamese - Khmer language use in Tra Vinh with the preparation for the coming studies on bilingual, language contact results of Vietnamese and Khmer in linguistics aspects: lexicon, phonology and grammar. 

Keywords: bilingual, Khmer, Vietnamese, language mixing, Tra Vinh

Title: Language Use of Khmer People In Tra Vinh

TóM TắT

Trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu đã nghiên cứu về tình hình song ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Khmer diễn ra ở Đồng bằng Sông Cửu Long, bài nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào sự khám phá các bối cảnh sử dụng ngôn ngữ của người dân Khmer, khảo sát sự xuất hiện tiếng Việt vào trong các phát ngôn khi giao tiếp (bằng các ghi âm ngẫu nhiên), phân tích các lựa chọn ngôn ngữ trong sinh hoạt, đời sống văn hoá tinh thần của các em thanh thiếu niên Khmer (khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn các em học sinh lớp 10, 11 và 12 ở trường dân tộc nội trú Tỉnh), và những người Khmer trưởng thành với các xuất phát khác nhau về trình độ học vấn, bối cảnh gia đình.... Bài viết tập trung làm sáng tỏ bức tranh tổng thể về tình hình sử dụng ngôn ngữ Việt - Khmer đang diễn ra tại Trà Vinh, từ đó sẽ hình thành nền tảng cho các nghiên cứu chi tiết tiếp theo về các kết quả thu được từ quá trình song ngữ, tiếp xúc ngôn ngữ Việt-Khmer phản ánh trên các mặt từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp.

Từ khóa: Song ngữ, Khmer, Việt, pha trộn ngôn ngữ, Trà Vinh

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...