Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 58-66
Tải về

ABSTRACT

A greenhouse experiment  was conducted  to examine the possibility of increasing available N on acid sulphate soils (ASS) at Hoa An Can Tho  when biogas sludge and lime were applied. The nonacid alluvial rice soil at Cai lay Tien Giang was used as the control.  Rice was grown in each pot containg 1 kg soil. Treaments were: soil incorporated with (1) biogas (250mgN/kg), (2) urea (250mgN/kg), and with and without lime (10T/ha).  Biogas and lime were incorporated at 4 weeks before sowing and urea was applied 2 days before sowing.  N-NH4 was analysed before sowing and  at 6 weeks after sowing.  N uptake in plant determined at 6 weeks after sowing. Results showed that incorporation of biogas increased N-NH4+ in non acid alluvial soil and ASS with and without liming.  N-NH4  in soils was correlated with N uptake by plant. Therefore N-NH4 in soil can be used as an index for evaluating N supply  from soil.

Keywords: N mineralization, alluvial soils, acid sulphate soils, organic matter sources, anaerobic incubation, liming , soil  N  correlation

Tllte: Effect of using biogas, lime and urea on N mineralization in  acid sulphate rice soils and the correlation between mineral  N  content  in soil and N total uptake  in plant

TóM TắT

Đề tài được thực hiện trong nhà lưới để khảo sát ảnh hưởng việc bón chất thải Biogas và vôi đến khả năng cung cấp đạm khoáng  trên  đất phèn tại Hoà An CầnThơ. Đất phù sa trồng lúa ở Cai Lậy Tiền Giang được xử dụng như mẫu đất đối chứng. Lúa được trồng trong điều kiện hộp nhựa chứa 1kg đất, với các nghiệm thức gồm chất thải biogas sấy 70oC(250mgN/kg), phân urê (250mgN/kg) và vôi (10T/ha) cho đất phèn. Biogas và vôi được ủ 4 tuần và Urê được bón 2 ngày trước khi sạ lúa.  N ?NH4  khoáng được phân tích ở giai đoạn trước sạ và 6 tuần sau  sạ lúa (TSS). Đạm tổng hấp thu trong cây được xác định giai đoạn 6 TSS. Kết quả cho thấy biogas giúp gia tăng đạm khoáng trong trường hợp có hoặc không có bón vôi trên đất phù sa và đất phèn trung bình. Đạm khoáng hóa trong đất có tương quan với  đạm hấp thu trong cây, cho thấy có thể sử dụng lượng đạm N?NH4  như một chỉ tiêu để đánh giá khả năng cung cấp đạm từ đất cho cây trồng.

Từ khoá: Sự khoáng hóa đạm, đất phù sa, đất phèn, chất  hữu cơ,  sự ủ yếm khí, vôi, tương quan sự khoáng hóa đạm

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...