Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 72-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 06/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Determination of fermentation conditions and antioxidant activity of Syzygium cumini L. fermented juice

Từ khóa:

Hoạt tính kháng oxy hóa, nấm men, nước lên men, Saccharomyces cerevisiae, trái trâm

Keywords:

Antioxidant activity, fermented juice, Saccharomyces cerevisiae, Syzygium cumini L., yeast

 

ABSTRACT

This study is aimed to determine determine conditions effecting fermentation process of Syzygium cumini L. using Saccharomyces cerevisiae TN4 strain. Design Expert 7.0 was used determine optimal factors including pH, oBrix and yeast cell density. The results indicated that, with pH 4.2, 24oBrix and 6 x 106 cells/mL, the highest alcohol content reached 10.78% v/v. After 3 days of fermentation, the fermented product reached an alcohol content of 5.20% v/v, consistent with fermented juice product. Simultaneously, 11 herbal compounds have been identified through spectroscopic methods, including steroids, triterpenoids, phenols, tannins, flavonoids, quinones, saponins, antocyanins, glucose, carotenoids and alkaloids from initial juice and fermented juice product. The quantitative change of these compounds before and after fermentation is negligible. The total polyphenol content of Syzygium cumini juice is higher than fermented product, particularly 57.0 mgGAE/L and 55.0 mgGAE/L respectively.  After fermentation, the reduction peroxide capacity of fermented juice reached an IC50 value at 8.56 μL/mL, which is higher than the Syzygium cumini juice (IC50 value at 12.23 μL/mL.), shows that the fermented product has better antioxidant resistance than the original Syzygium cumini juice.

TÓM TẮT

Nghiên cứu xác định các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lên men dịch trái trâm (Syzygium cumini L.) sử dụng dòng nấm men Saccharomyces cerevisiae TN4. Sử dụng phần mềm Design Expert 7.0 để xác định các thông số tối ưu bao gồm pH, độ Brix và mật số nấm men ban đầu. Kết quả cho thấy với pH 4,2, 24°Brix và mật số nấm men ban đầu là 6 x 106 tế bào/mL sẽ cho độ cồn cao nhất đạt 10,78 % v/v. Ở thời điểm lên men 3 ngày, sản phẩm sau lên men đã đạt độ cồn 5,20% v/v, phù hợp với sản phẩm nước lên men trái trâm. Xác định được 11 hợp chất thực vật từ dịch và sản phẩm nước lên men trái trâm thông qua phương pháp quang phổ bao gồm steroid, triterpenoid, phenol, tannin, flavonoid, quinone, saponin, antocyanin, glucose, carotenoid và alkaloid. Hàm lượng polyphenol tổng của dịch trái trâm cao hơn của nước lên men trái trâm, cụ thể là là 57,0 mg GAE/L và 55,0 mg GAE/L. Sau quá trình lên men, khả năng khử gốc peroxide của nước lên men đạt giá trị IC50là 8,56 μL/mL, tăng so với dịch trâm ban đầu với giá trị IC50 là 12,23 μL/mL, cho thấy sản phẩm nước lên men trái trâm có khả năng kháng oxy hóa tốt hơn dịch trái trâm ban đầu.

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Đào Thanh Tâm, Nguyễn Thị Minh Trâm, Văn Thị Hồng Huê, Dương Thị Mai Thảo và Nguyễn Đức Độ, 2020. Xác định điều kiện lên men và hoạt tính kháng oxy hóa của nước lên men trái trâm (Syzygium cumini L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 72-79.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 15-23
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 153-163
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 162-171
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 185-192
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 44-52
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...