Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 130-137
Tải về

ABSTRACT

Agents with a-glucosidase inhitbitory activity have been useful as oral hypoglycemia in patients with type 2, non-insulin dependent, diabetes melitus.

Some extracts of different solvents from the seed of Momordica charantia L. were investigated. Preliminary results showed that the alcohol extract gives the greatest -glucosidase inhitbitory activity (IC50=31,25 àg/ml); chloroform extract is weakly and the etherpetroleum extract is inactivity.

Keywords: Momordica charantia L., ?-glucosidase, diabetes melitus

Title:  Investigation on -glucosidase inhibitory activity of some extracts from the seeds of Momordica charantia L.

TóM TắT

Các chất có tác dụng ức chế men -glucosidase đã được dùng làm thuốc hạ đường huyết bằng đường uống nhằm kiểm soát sự tăng đường huyết ở các bệnh nhân tiểu đường type 2 ? không phụ thuộc vào insulin. Cao chiết bởi các dung môi khác nhau từ hạt mướp đắng đã được khảo sát tác dụng ức chế theo cơ chế  này. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, cao cồn có tác dụng ức chế mạnh nhất  (IC50 =31,25àg/ml), cao clorofom có tác dụng yếu hơn, trong khi cao ete petrol không thể hiện hoạt tính.

Từ khoá: Mướp đắng, Momordica charantia L., ?-glucosidase, tiểu đường

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...