Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 77-86
Tải về

Abstract

Experiments were conducted to evaluate the role of boron on pollen germination and yield of CamSanh orange (Citrus nobilis var. typica Hassk).

CamSanh orchards were used for experiments obtained 6 year olds and exploited economically for two years. Research methods based on following experiments: investigation of pollen germination and pollen tube development ofCamSanh; Effects of boron spray onCamSanh yield; effects of boron spray time onCamSanh yield. Results of experiments showed that boron had the effect in pollen germination and ImprovingCamsanh orange yield. Foliar boron application from 100 to 250 ppm increased yield as compared with control. Application of foliar boron before flowering is more efficiency than after flowering. There was no difference among kinds of boron applied. 

Keywords: boron foliar, Citrus nobilis var. typica Hassk. yield

Title:    Effects of foliar boron application on yield ofCamSanh orange (Citrus nobilis var. typica Hassk)

Tóm tắt

Các thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của boron lên sự nẩy mầm hạt phấn và năng suất cam Sành.

Vườn cam Sành được sử dụng làm thí nghiệm đạt được 4 năm tuổi và có một năm khai thác kinh tế. Phương pháp nghiên cứu dựa trên các thí nghiệm sau: Khảo sát sự nẩy mầm và phát triển ống phấn cam Sành; Hiệu quả của phun boron lên năng suất trái cam Sành; Hiệu quả của thời điểm phun boron lên năng suất trái cam Sành. Kết quả cho thấy boron có hiệu quả trên sự nẩy mầm hạt phấn và năng suất cam Sành. áp dụng boron trên lá ở nồng độ  từ 100 đến 250 ppm đã gia tăng năng suất khi so sánh với đối chứng. áp dụng boron trên lá trước khi ra hoa thì hiệu quả nhiều hơn áp dụng boron sau khi ra hoa. Không có sự khác biệt giữa các loại boron được áp dụng.

Từ khóa: Boron trên lá, cam Sành (Citrus nobilis var. typica Hassk.), năng suất

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...