Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 56-62
Tải về

Abstract

In order to evaluate the genetic diversities of Nhai and Lim Kim fish, 65 Lim Kim fishes were collected in Ha Tien town?s market, nine Nhai and 39 Lim Kim fishes in Can Tho city. All these samples were analyzed by protein SDS-PAGE method. Results showed that the genetic population of the Nhai species in Can Tho city were less diverse(Ho=0.57,HEP =0.1, SENA=0.11). The poor genetic diversity of the Lim Kim population in Can Tho city were also detected(0.94, 0.27, 0.38). In comparision to the Lim Kim  fish in Can Tho city, that of Ha Tien town were rather diverse ( 2.82, 0.53 ,1.11). The  sample of the Lim Kim  fish in Ha Tien town had the protein content far lower than of those at Can Tho City, in other words, the Lim Kim  fish inhabiting in fresh water taste better than  those in brackish water. Moreover, based on protein profile allowing us to name them as follows: Lim Kim in Can Tho is Hemiramphus canthoensis, Lim Kim in Ha Tien is Hemiramphus hatienensis. The above genetic diversification showed that the Lim Kim, Nhai species  are underway to be extincted.

Keywords: SDS-PAGE, Lim Kim fish, Nhai  fish

Title: Evaluation on genetic diversities of Nhai fish (Xenentodon canciloides bleeker) and Lim Kim fish (Hemiramphus spp.) by protein SDS-PAGE

tóm tắT

Bài nghiên cứu nhằm đánh giá đa dạng di truyền của cá Lìm Kìm và cá Nhái, 65 con cá Lìm Kìm được thu thập tại chợ Hà Tiên,9 con cá nhái và 39 con cá Lìm Kìm được thu thập tại Cần Thơ. Kết quả phân tích trên phổ điện di cho thấy vốn gen của loài cá Nhái và Lìm Kìm tại Cần Thơ khá đồng nhất: Độ đa dạng kiểu hình Ho=0.57, độ đa dạng kiểu gen HEP =0.10, tổng số allene  có hiệu quả SENA=0.11. Tương tự, cá Lìm Kìm tại Cần Thơ cũng khá đồng nhất Ho= 0.94, HEP = 0.27, và SENA = 0.38,và Lìm Kìm tại thị xã Hà Tiên còn khá đa dạng: Ho= 2.82, HEP =0.53, SENA=1.11. Mẫu protein của cá Lìm Kìm tại vùng cửa biển thị xã Hà Tiên có hàm lượng protein thấp hơn nhiều so với mẫu thu thập tại Cần Thơ, hay nói cách khác cá Lìm Kìm sống vùng nước ngọt ngon, nhiều protein hơn vùng nước lợ. Thông số đa dạng di truyền trên cho thấy hai loài cá Nhái và Lìm Kìm tại thành phố Cần Thơ đang trên đà bị tuyệt chủng. Ngòai ra, dựa vào phổ điện di protein cho phép chúng tôi phân loại và đặt tên khoa học cho cá Lìm Kìm Hà Tiên là Hemiramphus hatienensis và cá Lìm Kìm Cần Thơ là Hemiramphus canthoensis.

Từ khoá: SDS-PAGE, cá Lìm Kìm, Cá Nhái

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...