Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/10/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Isolation and selection of Azospirillum on the rice OM4218 grown in greenhouse in Chau Phu district, An Giang province

Từ khóa:

Azospirillum, giống lúa OM4218, lúa hoang, phân lập, vi khuẩn cố định đạm

Keywords:

Azospirillum, isolate, nitrogen-fixing bacterium, rice OM4218, wild rice

ABSTRACT

Twenty-five samples of high yield rice and five samples of wild rice appeared in cultivated rice field were collected to isolate nitrogen-fixing bacterium Azospirillum. These bacteria were applied to the high yield rice OM4218 grown in Chau Phu district, An Giang province in order to evaluate the efficiency of the isolated bacterial strains. The results showed that 4/30 strains including Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. 7T, Azospirillum sp. 7R and Azospirillum sp. 25HR were identified. When these four strains were applied separately to the high yield rice OM4218 grown in pots in a greenhouse, they supported the rice to increase their height (20.0-21.7%), dry weight (83.5-92.9%) in comparision to Azospirillum sp. free treatments. The number of full grains on blossoms and 1,000-seed weight of inoculated Azospirillum sp. treatments was higher (60.7-61.2%) and (5.7-6.7%) than those of nitrogen and Azospirillum sp.
free ones.

Tóm TắT

Hai mươi lăm mẫu giống lúa cao sản và năm mẫu lúa hoang được thu thập để phân lập vi khuẩn cố định đạm Azospirillum. Vi khuẩn Azospirillum dùng chủng cho giống lúa OM4218 trồng tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nhằm xác định hiệu quả của các dòng vi khuẩn đã phân lập được. Kết quả có 04 dòng vi khuẩn Azospirillum sp. 6T1, Azospirillum sp. T7, Azospirillum sp. 7R và Azospirillum sp. 25HR được định danh trong tổng số 30 dòng vi khuẩn Azospirillum đã được phân lập. Khi chủng riêng lẻ từng dòng vi khuẩn cho giống lúa OM4218 trồng trong nhà lưới, kết quả cho thấy các dòng vi khuẩn giúp lúa gia tăng chiều cao cây (20,0-21,7%), trọng lượng khô thân lá (83,5-92,9%) so với nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn Azospirillum sp. và không bón đạm. ở các nghiệm thức được chủng vi khuẩn Azospirillum sp. có số hạt/bông (60,7-61,2%) và trọng lượng 1.000 hạt (5,7-6,7%) cao hơn so với nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 9-15
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...