Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 9-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/10/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Efficiency of nitrogen fixing bacteria on the rice OM4218 grown in Chau Phu district, An Giang province

Từ khóa:

Azospirillum, vi khuẩn cố định đạm, dòng vi khuẩn, giống lúa OM4218

Keywords:

Azospirillum, vi khuẩn cố định đạm, dòng vi khuẩn, giống lúa OM4218

ABSTRACT

Two strain of Azospirillum sp. 6T1 and Azospirillum sp. 25HR were applied to the rice OM4218 grown in alluvial soil in Chau Phu District, An Giang Province in order to determine their effectiveness on the growth and yield of rice. The results showed that these two bacterial strains supported the inoculated rice increased their height (17.7-20.9%), length of blossoms (4.9-13.6%) the number of full grains on blossoms (10.2-23.5%), dry weight of plant (28.6-57.1%), 1,000 grain weight (8.1-8.5%), compared to those of Azospirillum sp. free treatments and no nitrogen fertilizer supplies. Yield of rice inoculated with Azospirillum sp. treatments was higher than those of nitrogen and Azospirillum sp. free ones (55.5-55.7%). The experimental results showed that the combination of two nitrogen-fixing bacterial strains Azospirillum sp. in cultivating rice helped replace 50-75 KgN/ha.

Tóm TắT

Hai dòng vi khuẩn Azospirillum sp. 6T1 và Azospirillum sp. 25HR được sử dụng chủng cho giống lúa OM4218 trồng trên đất phù sa ở điều kiện đồng ruộng tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để xác định hiệu quả cố định đạm của 02 dòng vi khuẩn này lên cây lúa. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi chủng kết hợp 02 dòng vi khuẩn đã giúp lúa gia tăng chiều cao cây (17,7-20,9%), chiều dài bông (4,9-13,6%), số hạt trên bông (10,2-23,5%), trọng lượng khô thân lá (28,6-57,1%), trọng lượng 1.000 hạt (8,1-8,5%) cao hơn nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn Azospirillum sp. và không bón đạm. ở các nghiệm thức chủng vi khuẩn Azospirillum sp. năng suất lúa cao hơn so với nghiệm thức đối chứng không chủng vi khuẩn và không bón đạm (55,5-55,7%). Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, chủng vi khuẩn cố định đạm Azospirillum sp. cho cây lúa giúp thay thế 50-
75 kgN/ha.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 1-8
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...