Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 127-135
Tải về

Abstract

Study on Pseudapocryptes lanceolatus Bloch, 1801 with two stocking densities: 10 and 20 fish m-2 was conducted in 6 ponds at Bến Tre province from 8/2004 ? 8/2005. Water quality parameters were appropriated for fish growth. The growth rate of treatment II (0.17 ? 0.22 g day-1) was higher than that of treatment I (0.09 ? 0.18 g day-1) after 15 days. It was converse from 30 ? 60 days. In treatment I, the survival rate was 18.6 % and the fish yield was 363 kg ha-1, conversely, the survival rate in treatment II was 23.4 % and the fish yield was 951 kg/ha. The profit of treatment II (9.875.000 VND ha-1) was higher than  treatment I (1.742.000 VND ha-1). Generally, the intensive culture system of Pseudapocryptes lanceolatus at 20 fish m-2 has low in put and effective system for farmers in theMekong Delta.

Key words: Stocking density, feeding rate, Pseudapocryptes lanceolatus

Title:  Study on intensive culture of  Pseudapocryptes lanceolatus Bloch, 1801 in Ba Tri, Binh Dai, Thanh Phu districts ? Ben Tre province

TóM TắT

Thực nghiệm nuôi cá Kèo (Pseudapocryptes lanceolatus Bloch, 1801) với hai nghiệm thức mật độ: 10 và 20 con m-2 (nghiệm thức I và II) được thực hiện trong 6 ao tại tỉnh Bến Tre từ 8/2004 ? 8/2005.  Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường nước đều nằm trong giới hạn phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển. Tăng trọng của cá ở nghiệm thức II sau 15 ngày (0.17 ? 0.22 g ngày-1) cao hơn so với cá ở nghiệm thức I ( 0.09 ? 0.18 g ngày-1). Giai đoạn 30 - 60 ngày thì sự tăng trọng của cá ở nghiệm thức I  tăng cao hơn so với cá nuôi ở nghiệm thức II. Nghiệm thức I  tỉ lệ sống bình quân là 18.6 % và năng suất đạt được là 363 kg ha-1, ngược lại ở nghiệm thức II, tỉ lệ sống là 23.4 % và năng suất cá là 951 kg ha-1. Lợi nhuận bình quân từ mô hình nuôi cá Kèo ở nghiệm thức I là 1.742.000 đ ha-1, nghiệm thức II là 9.875.000 đ ha-1.  Nuôi cá Kèo ở mật độ 20 con m-2 là mô hình có chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cho người dân ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...